Προκήρυξη για υπηρεσίες φύλαξης των γραφείων ΕΕΤΤ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας των γραφειακών χώρων της ΕΕΤΤ».

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ [310.000 €]).

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί ανέρχεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν.

Ημερομηνία έναρξης 27/01/2023

Ημερομηνία λήξης 20/02/2023

Επιβεβαίωση ημερομηνίας λήξης 20/02/2023

Ώρα λήξης 15:00

Κατάσταση closed

ΑΔΑΜ 23PROC012040439

Αποφάσεις

keimeno_file_pdf Το συνημμένο λείπει

keimeno_file_word Το συνημμένο λείπει

keimeno_file_excel Το συνημμένο λείπει

keimeno_file_zip Ανακοίνωση και προκήρυξη

Πορεία Προκηρύξης / Διαγωνισμού a:1:{i:0;s:5:”86330″;}