MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Σύστημα Παρακολούθησης Αγοράς»
Title Date Icon 20/09/21

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Σύστημα Παρακολούθησης Αγοράς»

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

11/12/2020

Λήξη:

22/02/2021 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

11/12/2020

ΑΔΑ: 92ΚΨ639-8ΚΕ

ΑΔΑΜ: 20REQ007831482

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Σύστημα
Παρακολούθησης Αγοράς”.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ


Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)


Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα


Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,


Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
info@eett.gr


Διεύθυνση Internet (URL):
www.eett.gr

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η παροχή ενός Συστήματος Παρακολούθησης της Αγοράς
Τηλεπικοινωνιών και της Αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, το οποίο συλλέγοντας πρωτογενή δεδομένα από
τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων της ΕΕΤΤ που τηρούν απολογιστικά στοιχεία των βασικών αγορών
ενδιαφέροντος της ΕΕΤΤ, ήτοι της Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και της Αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ή
και άλλες πηγές δεδομένων της ΕΕΤΤ, όπως για παράδειγμα ερωτηματολόγια προς τους παρόχους και
αξιοποιώντας δυνατότητες προηγμένης επιχειρηματικής ευφυίας, θα παρέχει έγκυρη και έγκαιρη
στατιστική πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 72316000-3-Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων και συμπληρωματικού CPV
72230000-6-Υπηρεσίες ανάπτυξης εξατοµικευµένων λογισµικών.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου δύναται να μεταβληθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια μέσω των
παρακάτω:

α) τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της, με άσκηση από την ΕΕΤΤ δικαιώματος
προαίρεσης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

β) παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών ή/και λογισμικού που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την
διάρκεια του Έργου και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων με
τροποποίηση τη σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 παρ. β και γ του Ν. 4412/2016. Οι
υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας θα τιμολογούνται με βάση τις τιμές μονάδας της οικονομικής προσφοράς
του αναδόχου και θα έχουν ανάλογο χρόνο παράδοσης. Ωστόσο, η εν λόγω τροποποίηση δεν δύναται να
υπερβαίνει το πενήντα της εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών
τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα της
εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων
εξακοσίων ευρώ (545.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 440.000,00
(τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ) ΦΠΑ : € 105.600,00 (εκατόν πέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ)).

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα δυο χιλιάδων οκτακοσίων
ευρώ (272.800€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (52.800,00
€) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000,00 €)).

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν. Αττικής

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων
υπηρεσιών.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ορίζεται σε τριάντα
τέσσερις (34) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η περίοδος Εγγύησης Καλής
Λειτουργίας έχει διάρκεια δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής του Έργου.

Ανεξάρτητα από τη συνολική του διάρκεια, το έργο δεν θα θεωρείται ολοκληρωμένο, εάν δεν
εκτελεσθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση τη Σύμβαση που θα υπογραφεί.

7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα
τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δώδεκα (12) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  τις προσφορές
τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα
15:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr .

9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Οι
υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οχτώ (8) μηνών
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς η οποία περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

                         
                           
                           
                           
                           
 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

                         
                           
                           
                           
                           
                     
 Πρόεδρος της ΕΕΤΤ

Διακήρυξη
και Παραρτήματα
                   

  • Είδος δημοσίευσης