MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών υπολογιστών και περιφερειακών
Title Date Icon 17/10/20

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών υπολογιστών και περιφερειακών

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

16/10/2020

Λήξη:

23/11/2020 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

16/10/2020

                         
                           
                           
                           
                           
           
ΑΔΑ: Ψ7ΡΓ639-2ΔΗ

                         
                           
                           
                           
                           
         
ΑΔΑΜ: 20REQ007494239

 

                         
                           
                           
               
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


                         
                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή
Διαγωνισμό για την: «Προμήθεια Φορητών Υπολογιστών και Περιφερειακών».

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ


Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)


Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα


Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,


Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
info@eett.gr


Διεύθυνση Internet (URL):
www.eett.gr

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο του σύμβασης είναι η ανάθεση σε εξειδικευμένο φορέα της προμήθειας φορητών
υπολογιστών, λογισμικού εφαρμογών γραφείου και συνοδευτικών εξαρτημάτων. Αναλυτική περιγραφή του
αντικειμένου του εν λόγω έργου δίδεται στο Παράρτημα I της οικείας διακήρυξης, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της, ενώ οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του προμηθευόμενου υλικού
παρατίθενται στους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ της.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30213100-6, 48920000-3

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ
(€248.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €200.000,00 ΦΠΑ:
€48.000,00).

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν. Αττικής

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων
υπηρεσιών.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Η διάρκεια της Σύμβαση προβλέπει α) ένα (1) μήνα ως τον χρόνο
παράδοσης του αντικειμένου της δημοπρατούμενης προμήθειας (εξοπλισμού, λογισμικού κλπ.) και β)
πέντε (5) έτη ως περίοδο εγγυημένης λειτουργίας της δημοπρατούμενης προμήθειας, κατά την οποία ο
Ανάδοχος θα παρέχει στην ΕΕΤΤ υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα
τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr τις προσφορές
τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας
την διαδικασία εγγραφής.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/11/2020 και ώρα 14:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/11/2020 και ώρα 11:00, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Οι
υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς η οποία περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

                         
                           
                           
                           
                        Καθηγητής
Κωνσταντίνος Μασσέλος                         
                           
                           
                           
                           
            Πρόεδρος της ΕΕΤΤ


Κείμενο Διακήρυξης Διαγωνισμού

  • Είδος δημοσίευσης