MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο “Σύστημα Παρακολούθησης Αγοράς”
Title Date Icon 17/03/20

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο “Σύστημα Παρακολούθησης Αγοράς”

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

17/03/2020

Λήξη:

04/05/2020 Status end time 15:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

ΑΔΑ: ΨΡΗ0639-Φ1Υ

ΑΔΑΜ: 20REQ006444303


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σύστημα Παρακολούθησης Αγοράς».

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): info@eett.gr
Διεύθυνση Internet (URL): www.eett.gr

1.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

2.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η παροχή ενός Συστήματος Παρακολούθησης της Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και της Αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, το οποίο συλλέγοντας πρωτογενή δεδομένα από τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων της ΕΕΤΤ που τηρούν απολογιστικά στοιχεία των βασικών αγορών ενδιαφέροντος της ΕΕΤΤ, ήτοι της Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και της Αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ή και άλλες πηγές δεδομένων της ΕΕΤΤ, όπως για παράδειγμα ερωτηματολόγια προς τους παρόχους, και αξιοποιώντας δυνατότητες προηγμένης επιχειρηματικής ευφυίας, θα παρέχει έγκυρη και έγκαιρη στατιστική πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72316000-3-Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων και συμπληρωματικού CPV 72230000-6- Υπηρεσίες ανάπτυξης εξατοµικευµένων λογισµικών.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου δύναται να μεταβληθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια μέσω των παρακάτω:

α) τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της, με άσκηση από την ΕΕΤΤ δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

β) παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών ή/και λογισμικού που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την διάρκεια του Έργου και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων με τροποποίηση τη σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 παρ. β  και γ του Ν. 4412/2016. Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας θα τιμολογούνται με βάση τις τιμές μονάδας της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου και θα έχουν ανάλογο χρόνο παράδοσης. Ωστόσο, η εν λόγω τροποποίηση δεν δύναται να υπερβαίνει το πενήντα της εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων  αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα της εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

3.    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (€496.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
ύψους ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (96.000,00 €) ([προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00 €)].

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (248.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους σαράντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00 €) [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €)].

4.    ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν. Αττικής

5.    ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

6.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ορίζεται σε τριάντα τέσσερις (34) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας έχει διάρκεια δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του Έργου.

Ανεξάρτητα από τη συνολική του διάρκεια, το έργο δεν θα θεωρείται ολοκληρωμένο, εάν δεν εκτελεσθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση τη Σύμβαση που θα υπογραφεί.

7.    ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

8.    ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/05/2020 και ώρα 15:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/05/2020 και ώρα 11:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οχτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς η οποία περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

Πρόεδρος της ΕΕΤΤ

 

  • Είδος δημοσίευσης