Παροχή διευκρινήσεων επί της προκήρυξης του διαγωνισμού με αντικείμενο : «Μέτρηση του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας εσωτερικού Α’ Προτεραιότητας της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας»

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 12944/20-13-2013 ερωτήματος διευκρινίζεται ότι:

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει στην προσφορά τους να εκτιμήσουν τον αριθμό των αντεπιστελλόντων με βάση
  τα αναφερόμενα στο παράρτημα Ι της προκήρυξης και στο πρότυπο ΕΝ 13850:2012.  Η εκτίμηση αυτή
  θα αποτελέσει ένα από τα στοιχεία αξιολόγησης της προσφοράς.
 2. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 23.7 της προκήρυξης για τον προσδιορισμό της Οικονομικής
  Προσφοράς οι Υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες και κάθε
  μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και όλες τις
  νόμιμες δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, έξοδα υλοποίησης του έργου, όπως ταχυδρομικά
  τέλη των επιστολών ελέγχου κ.τ.λ.
 3. Η υλοποίηση της φάσης Α’ του έργου είναι απαραίτητη όπως προκύπτει από τις παραγράφους 9.7,
  22.4.2, 22.4.3 και 24.6.3 και το παράρτημα I της προκήρυξης του έργου.
 4. Στην παράγραφο 14.8 της προκήρυξης αναφέρεται ρητά ότι: «στο Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να
  συμμετάσχουν πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που είναι θυγατρικές επιχειρήσεις της ΕΛΤΑ Α.Ε. ή
  ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από την ΕΛΤΑ Α.Ε., ή διενεργούν έργο για λογαριασμό της ΕΛΤΑ
  Α.Ε..».  Το ως άνω κώλυμα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.