Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση κεντρικών υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 859/33/16-7-2018 Απόφασης της ΕΕΤΤ

25/09/2018

                             
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την χορήγηση παράτασης
έντεκα (11) ημερολογιακών ημερών στην προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αριθ.
859/33/16-7-2018 Απόφασης της ΕΕΤΤ για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
αναβάθμιση κεντρικών υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η προθεσμία υποβολής προσφορών
τροποποιείται από 1-10-18 σε 12-10-2018 και ως συνέπεια αυτού το άνοιγμα των προσφορών μετατίθεται
για τις 15-10-2018.