Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών αναφορικά με τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για το έργο: “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων”.

05/06/2019

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την χορήγηση παράτασης
τεσσάρων (4) εβδομάδων στην προθεσμία υποβολής προσφορών αναφορικά με την υπ’ αριθ.
889/10/27-3-2019 Απόφαση της ΕΕΤΤ για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου
για το έργο: “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με
Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων”. Η προθεσμία υποβολής προσφορών
τροποποιείται από 10-6-2019 σε 8-7-2019.