Παράταση κατάθεσης προσφορών σε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό

Παράταση έως τις 5 Δεκεμβρίου 2019 (11:00 π.μ.) για την κατάθεση προσφορών για τoν δημόσιο
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο
:

“Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ αναφορικά με την Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών
(ΣΕΦΔ)”