Παράταση ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμός Προδιαγραφών Συστήματος Εποπτείας Φάσματος στο Τρισδιάστατο Χώρο – ΣΕΦΤΧ (Spectrum Monitoring System in 3D Space – SMS3DS)», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 959/2/1-10-2020 Απόφαση της ΕΕΤΤ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών αναφορικά με την υπ’ αριθ. Απόφαση 959/2/1-10-2020 της ΕΕΤΤ για τον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο:  «Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμός Προδιαγραφών Συστήματος Εποπτείας Φάσματος στο Τρισδιάστατο Χώρο – ΣΕΦΤΧ (Spectrum Monitoring System in 3D Space – SMS3DS)» από τις 05-10-2020 και ώρα 13:00 στις
26/10/2020 και ώρα 13:00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται αντίστοιχα  έως την
Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 13:00.


Κείμενο Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διόρθωση σφάλματος και Νέα Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Ημερομηνία έναρξης 01/10/2020

Ημερομηνία λήξης 16/11/2020

Ώρα λήξης 0:00

Κατάσταση closed