MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Νέες διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για το διαγωνισμό αναβάθμιση κεντρικών υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών
Title Date Icon 09/10/18

Νέες διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για το διαγωνισμό αναβάθμιση κεντρικών υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

09/10/2018

Λήξη:

09/10/2018 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1. Ερώτηση: Σελίδα 34, Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης,
άρθρο Π.Ι.2.11: Ζητείται Εγκατάσταση System Center Configuration Manager console σε ένα (1) νέο
virtual machine και ολιγόωρη επίδειξη δυνατοτήτων για συγκεκριμένες λειτουργίες όπως software
deployment. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε ποιες λειτουργίες του System Center Configuration Manager
επιθυμείτε να δείτε και να συγκεκριμενοποιήσετε την απαίτηση για ολιγόωρη επίδειξη δυνατοτήτων,
καθώς το λογισμικό αυτό διαθέτει πληθώρα λειτουργιών, καθεμιά από τις οποίες μπορεί να απαιτεί
πολλές ώρες εκπαίδευσης;

Απάντηση: Ζητείται η επιτελική παρουσίαση των δυνατοτήτων του System Center Configuration
Manager και μια περισσότερο λεπτομερή περιγραφή του software deployment.

2. Ερώτηση: Σελίδα 34, Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης,
άρθρο Π.Ι.2.12: Στο άρθρο ζητείται εγκατάσταση του Oracle VM Server στους Database Εξυπηρετητές.
Υλοποίηση Hard partitioning της 1 CPU από κάθε Database Εξυπηρετητή σε ένα νέο Oracle virtual
machine και εγκατάσταση Oracle Linux σε αυτά. Υλοποίηση Oracle RAC με χρήση των αδειών Oracle
Database Standard Edition 2. Απαιτείται και μετάπτωση δεδομένων ή βάσεων από υπάρχουσες υλοποιήσεις
Oracle;

Απάντηση: Όχι. Δεν απαιτείται η μετάπτωση υπαρχόντων δεδομένων και βάσεων Oracle.

3. Ερώτηση: Σελίδα 35, Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης,
άρθρο Π.Ι.3.3: Στο άρθρο ζητείται να παρέχεται υπηρεσία Help Desk για τους διαχειριστές του
συνολικού συστήματος η οποία περιλαμβάνει τηλεφωνική βοήθεια και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης στον εξοπλισμό / λογισμικό. Η υπηρεσία Help Desk για πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται
και ποια από τα προσφερόμενα είδη θα περιλαμβάνει, καθώς τα είδη που περιγράφονται στους τεχνικούς
πίνακες 1 έως 12 του Παραρτήματος II καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών, ενώ τα είδη που περιγράφονται
στον τεχνικό πίνακα 13, είτε από 1 είτε από 3 έτη;

Απάντηση: Οι υπηρεσίες Help Desk απαιτείται να παρέχονται για το σχετικό προσφερόμενο
διάστημα εγγύησης του εκάστοτε εξοπλισμού/λογισμικού.

4. Ερώτηση: Σελίδα 14, Άρθρο 2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών:
Ορίζεται πως: «… Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, έως και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν.
4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα III το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986…».
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε πως όσον αφορά τις παραγράφους: 2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας, 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ισολογισμοί
τριετίας, 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, που αφορά α) προηγούμενη εμπειρία Αναδόχου σε
σχετικά με το προκηρυσσόμενο έργα, β) το τεχνικό προσωπικό – Ομάδα Έργου- που θα εκτελέσει το έργο
(βιογραφικά σημειώματα) και 2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων, τα σχετικά τεκμηριωτικά έγγραφα
(ήτοι ισολογισμοί, βεβαιώσεις έργων, πιστοποιητικά κλπ) θα πρέπει να δοθούν κατά την Φάση της
Κατακύρωσης από τον Προσωρινό Ανάδοχο και όχι στη Φάση της υποβολής της Προσφοράς. Κατά τη Φάση της
Υποβολής της Προσφοράς τα ανωτέρω καλύπτονται με την υποβολή του ΕΕΕΣ, ως γίνεται αναφορά στην παρ.
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών.

Απάντηση: Τα προαναφερόμενα καλύπτονται, κατά την υποβολή της προσφοράς, από την υποβολή του
ΕΕΕΣ. Θα πρέπει να δοθούν κατά την Φάση της Κατακύρωσης από τον Προσωρινό Ανάδοχο.

5. Ερώτηση: Σελίδα 14, Άρθρο 2.2.8.2: Σύμφωνα με την παρ. 2.2.8.2.3 «Για την απόδειξη της
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν: – Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών
χρήσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται, σύμφωνα με την περί εταιρειών
νομοθεσία της χώρας, όπου ο διαγωνιζόμενος (ή εφόσον πρόκειται περί κοινοπραξίας, τα μέλη αυτής)
είναι εγκατεστημένος…». Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε πως γίνεται αναφορά στην τελευταία
τριετία, πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού που είναι το 2018, ήτοι 2015-2016-2017.

Απάντηση: Απαιτούνται τα τελευταία τρία έτη για τα οποία υπάρχουν δημοσιευμένα σχετικά
στοιχεία.

6. Ερώτηση: Σελίδα 14, Άρθρο 2.2.8.2: Σύμφωνα με την παρ. 2.2.8.2.4 «Για την απόδειξη της
τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν περιγραφή των υπηρεσιών
τις οποίες έχουν παράσχει ή παρέχουν επί του παρόντος και από τις οποίες θεμελιώνεται η Γενική και
Ειδική Εμπειρία τους σχετικά με το αντικείμενο του έργου, με κύρια αναφορά σε έργα υλοποίησης
υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών. Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για
την αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο
αναλυτικές και εμπεριστατωμένες. Για την απόδειξη της ως άνω τεχνικής ικανότητας, ειδικότερα θα
πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα: α) Αναφορά του τμήματος της σύμβασης που ο υποψήφιος προτίθεται,
ενδεχομένως, να αναθέσει υπεργολαβικά σε συγκεκριμένους τρίτους (φυσικά ή μη πρόσωπα) και,
ενδεχομένως, έγγραφα αποδεικτικά της συνεργασίας τους αυτής. β) Κατάλογο των έργων που ο υποψήφιος
έχει αναλάβει, με ανάλογο αντικείμενο…». Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε πως τα σχετικά
τεκμηριωτικά έγγραφα (ήτοι Πίνακας Έργων, βεβαιώσεις έργων, περιγραφή έργου, πιστοποιητικά κλπ) θα
πρέπει να δοθούν κατά την Φάση της Κατακύρωσης από τον Προσωρινό Ανάδοχο και όχι στη Φάση της
υποβολής της Προσφοράς. Κατά τη Φάση της Υποβολής της Προσφοράς τα ανωτέρω καλύπτονται με την
υποβολή του ΕΕΕΣ, ως γίνεται αναφορά στην παρ. 2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή
προσφορών.

Απάντηση: Τα προαναφερόμενα καλύπτονται, κατά την υποβολή της προσφοράς, από την υποβολή του
ΕΕΕΣ. Θα πρέπει να δοθούν κατά την Φάση της Κατακύρωσης από τον Προσωρινό Ανάδοχο.

7. Ερώτηση: Σελίδα 35, Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης,
άρθρο Π.Ι.3.3: Σύμφωνα με την παρ. Π.1.3 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας / Τεχνική Υποστήριξη, αναφέρεται
ότι : «Το χρονικό διάστημα Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
πέντε (5) έτη, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συνόλου του εξοπλισμού για τα είδη που
περιγράφονται στους τεχνικούς πίνακες 1 έως 12 του Παραρτήματος II…». ‘Όσον αφορά τον πίνακα 13,
που αφορά Λογισμικό και άδειες χρήσης, δε γίνεται καμία αναφορά στο χρονικό διάστημα εγγύησης.
Παρακαλώ όπως μας επιβεβαιώσατε ότι δεν αποτελεί ζητούμενο της προκήρυξης η παροχή εγγύησης για το
λογισμικού του Πίνακα 13.

Απάντηση: Για το λογισμικό του πίνακα 13 απαιτείται η ελάχιστη εγγύηση που δίνεται από τον
κατασκευαστή του λογισμικού, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά στον σχετικό πίνακα.

8. Ερώτηση: Σελίδα 47, Παράρτημα ΙΙ – Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών, Πίνακας 13: Κατόπιν
μελέτης του ανωτέρω διαγωνισμού και σε συνέχεια με επικοινωνία μας με τους κατασκευαστές του
ζητούμενου λογισμικού, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε σχετικά με τις Microsoft άδειες που ζητούνται
στον ΠΤΠ-13 τα παρακάτω: α) Σύμφωνα με πληροφορίες ο τιμοκατάλογος της Microsoft αλλάζει από 1η
Οκτωβρίου με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα ζητούμενα part numbers αλλά και
διαφοροποίηση στο κόστος κτήσης των αδειών το οποίο θα επιβεβαιωθεί από 1η Οκτωβρίου. Επίσης
υπάρχει πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμα τα ζητούμενα part numbers κατά την κατακύρωση του
διαγωνισμού. Είναι αποδεκτά τα καινούργια part numbers; β) Απαιτείται Software Assurance και με τι
ισχύ; γ) Είναι αποδεκτή η λύση με αντίστοιχες Microsoft OEM άδειες από τον hardware vendor

Απάντηση: α) Οι προδιαγραφές για τα λογισμικά Microsoft, αναφέρουν εκτός από part number
επίσης «ή αντίστοιχο ή νεότερο». β) Δεν απαιτείται Software Assurance. γ) Το είδος και το πλήθος
των αδειών χρήσης που έχουν προδιαγραφεί, έχει ως στόχο την αδειοδότηση του Domain
Controller/Backup Server, του Domain Controller Θεσσαλονίκης και απεριόριστες windows server άδειες
χρήσης για το Virtualization περιβάλλον. Είναι αποδεκτή η λύση με αντίστοιχες Microsoft OEM άδειες
από τον hardware vendor αν καλύπτουν την παραπάνω αδειοδότηση.

9. Ερώτηση: Σελίδα 8, Άρθρο 2.1.5: Στην Παράγραφο «2.1.5. Εγγυήσεις» της διακήρυξης
αναφέρεται «η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού».
Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι εννοείτε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού ήτοι 01/10/2018.

Απάντηση: Ναι, εννοείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η οποία μετά την
δοθείσα παράταση είναι η 12/10/2018.

10. Ερώτηση: Σελίδα 14, Άρθρο 2.2.8: Στην Παράγραφο «2.2.8. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής
επιλογής» της διακήρυξης αναφέρεται «2.2.8.2.2. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα
παρακάτω δικαιολογητικά…. β) ……. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4».
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι εννοείτε «στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3».

Απάντηση: Εννοείται η περίπτωση β’ της παραγράφου 2.2.3.3.

11. Ερώτηση: Παρακαλούμε διευκρινίστε αν θεωρούνται «υπεργολάβοι» οι κατασκευαστές ή
προμηθευτές εξοπλισμού που προμηθεύουν με εξοπλισμό τον υποψήφιο ανάδοχο.

Απάντηση: Η έννοια του υπεργολάβου είναι αυτή που ορίζεται στις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, ιδίως δε τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και στις κατευθυντήριες οδηγίες της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (βλ. ιδίως Κατευθυντήρια Οδηγία 10/2015).

12. Ερώτηση: Παρακαλούμε διευκρινίστε αν θεωρούνται «υπεργολάβοι» οι κατασκευαστές εξοπλισμού
ή προμηθευτές που προμηθεύουν με εξοπλισμό τον υποψήφιο ανάδοχο και ταυτόχρονα παρέχουν και
υπηρεσίες στον υποψήφιο ανάδοχο.

Απάντηση: Δείτε την απάντηση στην ερώτηση 11.

13. Ερώτηση: Σε περίπτωση που θεωρούνται «υπεργολάβοι» οι κατασκευαστές ή προμηθευτές
εξοπλισμού που προμηθεύουν με εξοπλισμό τον υποψήφιο ανάδοχο και αυτοί ταυτόχρονα του παρέχουν και
υπηρεσίες, παρακαλούμε διευκρινίστε αν το χρηματικό ύψος της υπεργολαβίας είναι (α) το σύνολο της
αξίας του εξοπλισμού ΚΑΙ των υπηρεσιών που παρέχει ο κατασκευαστής/προμηθευτής στον υποψήφιο
ανάδοχο ή (β) το σύνολο της αξίας ΜΟΝΟΝ των υπηρεσιών που παρέχει ο κατασκευαστής ή προμηθευτής
στον υποψήφιο ανάδοχο.

Απάντηση: Δείτε την απάντηση στην ερώτηση 11.

14. Ερώτηση: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το % ποσοστό της υπεργολαβίας που ζητείται να
συμπληρωθεί στο ΕΕΕΣ προκύπτει από την διαίρεση του τιμήματος της υπεργολαβίας (που καταβάλλεται
από τον ανάδοχο προς τον υπεργολάβο) διά του συνολικού τιμήματος της προσφοράς του υποψήφιου
αναδόχου.

Απάντηση: Δείτε την απάντηση στην ερώτηση 11.

15. Ερώτηση: Στην ενότητα «Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» του «Μέρος IV: Κριτήρια
επιλογής» του ΕΕΕΣ αναφέρεται: «Ποσοστό υπεργολαβίας: Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως,
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του
εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στο ποσοστό υπεργολαβιών δεν θα
περιληφθεί και το ποσοστό προμηθειών (αγορών εξοπλισμού από κατασκευαστές/προμηθευτές) αλλά μόνον
το ποσοστό υπηρεσιών.

Απάντηση: Δείτε την απάντηση στην ερώτηση 11.

16. Ερώτηση: Σελίδα 56, Παράρτημα VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Σχέδιο Εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής: Στο υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής, και συγκεκριμένα στις παραγράφους 1 και 2
αυτού, περιλαμβάνονται δύο ταυτόσημες φράσεις για ανάληψη εγγυητικής ευθύνης («Έχουμε την τιμή να
σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα…» και «Με την
παρούσα εγγυητική επιστολή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυώμεθα ρητά….». Παρακαλούμε να μας
επιβεβαιώσετε ότι δεν είναι απαραίτητη η παραμονή και των δύο αυτών, ταυτόσημων φράσεων στο σώμα
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα εκδοθεί.

Απάντηση: Δεν είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν και οι 2 αυτές φράσεις στο σώμα της
εγγυητικής επιστολής.

17. Ερώτηση: Σελίδα 15, Άρθρο 2.2.8.2.2: Στο άρθρο 2.2.8.2.2. παράγραφος (β) της διακήρυξης
ορίζεται ότι «Η ΕΕΤΤ δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση». Βάσει της διατύπωσης αυτής,
παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν η υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνεται ή όχι στα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που πρέπει να προσκομιστούν βάσει αυτού του άρθρου, σε συνδυασμό με το άρθρο 3.2.

Απάντηση: Θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση μόνο εάν ζητηθεί από την ΕΕΤΤ.

18. Ερώτηση: Σελίδα 16, Άρθρο 2.2.8.2.4: Στο άρθρο 2.2.8.2.4. της διακήρυξης ορίζεται ότι
«για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν….
ενδεχομένως έγγραφα αποδεικτικά της συνεργασίας τους». Βάσει της διατύπωσης αυτής, παρακαλούμε να
μας διευκρινίσετε εάν τα έγγραφα αυτά συμπεριλαμβάνονται ή όχι στα δικαιολογητικά κατακύρωσης που
πρέπει να προσκομιστούν βάσει αυτού του άρθρου, σε συνδυασμό με το άρθρο 3.2.

Απάντηση: Αν υπάρχουν σχετικά έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν.

19. Ερώτηση: Σελίδα 17, Άρθρο 2.2.8.2.5 της Διακήρυξης: Στο άρθρο 2.2.8.2.5. της διακήρυξης
ορίζεται ότι «για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της Ομάδας Έργου θα πρέπει να επισυναφτεί
κατάλογος των μελών της ομάδας έργου, με τις αρμοδιότητές τους στο παρόν έργο, τους τίτλους
σπουδών, τα βιογραφικά σημειώματά τους και τις πιστοποιήσεις τους, στα οποία θα αναφέρονται τα
ομοειδή με το παρόν έργα στα οποία έχει συμμετάσχει καθένας και θα γίνεται περιγραφή του ρόλου τους
σε κάθε έργο». Βάσει της διατύπωσης αυτής, σε συνδυασμό με την παράγραφο 2.2.6., όπου ζητείται οι
σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες, παρακαλούμε να
μας διευκρινίσετε: (α) εάν τα βιογραφικά σημειώματα, οι τίτλοι σπουδών και οι πιστοποιήσεις
απαιτείται να υποβληθούν ως δικαιολογητικά κατακύρωσης βάσει αυτού του άρθρου, σε συνδυασμό με το
άρθρο 3.2. και (β) αν είναι επιτρεπτό, για το αναλυτικό και εμπεριστατωμένο της περιγραφής μας στο
ΕΕΕΣ ως προς τα απαιτούμενα προσόντα της Ομάδας Έργου, να παραπέμψουμε στα υποβαλλόμενα, μαζί με
αυτό, βιογραφικά τους.

Απάντηση: α) Τα στοιχεία για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, β) Το ΕΕΕΣ αποτελεί μια
δέσμευση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της προκήρυξης. Η απόδειξη θα πραγματοποιηθεί με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.

20. Ερώτηση: Σελίδα 21, Άρθρο 2.4.3.2: Στην παράγραφο αυτή ορίζεται ότι με την τεχνική
προσφορά πρέπει να υποβληθούν και «γ) Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες
υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου, αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των προσφερόμενων προϊόντων και η συμμόρφωση τους με τα τεχνικά και ποιοτικά πρότυπα τα οποία
ισχυρίζονται ότι πληρούν και άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αξιοπιστία του προσφερόμενου
εξοπλισμού». Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να υποβληθούν μόνο
ως προς τις παραγράφους, όπου ζητείται συμμόρφωση με συγκεκριμένο πρότυπο στους πίνακες συμμόρφωσης
(π.χ. παρ. 2.3, 2.4 και 2.5 του πίνακα 12), και εφόσον η εν λόγω συμμόρφωση δεν προκύπτει ούτως ή
άλλως από το υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια ή με δήλωση του κατασκευαστή.

Απάντηση: Ναι.

21. Ερώτηση: Ορίζεται στο άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης «Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την
συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης». Επιπλέον, στο άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης ορίζεται ότι
«Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων
2.2.4 έως και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.» Τέλος, στην παράγραφο
2.2.8.2. ορίζονται τα «αποδεικτικά μέσα», χωρίς να διευκρινίζεται πότε απαιτείται αυτά να
υποβληθούν, ενώ στην αμέσως επόμενη παράγραφο 2.2.8.2.1 ορίζεται ότι «το δικαίωμα συμμετοχής των
οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους
2.2.1. έως και 2.2.8., κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3
περ. γ του ν. 4412/2016». Βάσει των παραπάνω διατυπώσεων, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.8.2. της διακήρυξης υποβάλλονται μόνο κατά την κήρυξη
προσωρινού μειοδότη, ως δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3.2, και όχι σε οποιοδήποτε
προηγούμενο στάδιο (π.χ. της συμμετοχής).

Απάντηση: Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.8.2., υποβάλλονται ως
δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο.

22. Ερώτηση: Στο Άρθρο 5.1.1.5., σελ.29 της διακήρυξης αναφέρετε “…οι υπηρεσίες συντήρησης
και τεχνικής υποστήριξης θα παρέχονται για πέντε (5) έτη…”. Επιπρόσθετα, στους Πίνακες 1 έως και
12, σελ.36-47 της Διακήρυξης ζητείται “…διάρκεια εγγύησης (από οριστική παραλαβή) >= 5 έτη, on
site support και next business day…”. Παρακαλούμε, όπως μας διευκρινίσετε εάν στις υπηρεσίες που
περιγράφονται παραπάνω για την υποστήριξη απαιτείται να περιλαμβάνεται και η δυνατότητα κλιμάκωσης
του προβλήματος στον κατασκευαστή, σε περίπτωση προβλήματος που απαιτηθεί υποστήριξη τρίτου
επιπέδου, καθώς και αν απαιτείται να περιλαμβάνεται υποστήριξη λογισμικού.

Απάντηση: Απαιτούνται όλες οι υπηρεσίες για την επίλυση του προβλήματος και την ομαλή
λειτουργία του συστήματος.

23. Ερώτηση: Σελίδα 20, Άρθρο 2.4.3.2: Με την παράγραφο αυτή ζητείται, πλέον των άλλων, και η
υπογράμμιση του σημείου του κάθε τεχνικού φυλλαδίου που επιβεβαιώνει κάθε παραπομπή. Ωστόσο,
υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η υπογράμμιση, λόγω του ότι τα φυλλάδια των κατασκευαστών
τις περισσότερες φορές είναι κλειδωμένα από τους ίδιους τους κατασκευαστές και δεν επιτρέπεται η
τροποποίησή τους, τυχόν δε εκ νέου σάρωσή τους μετά την επεξεργασία αναιρεί τη γνησιότητα του
ηλεκτρονικού φυλλαδίου. Παρακαλούμε επομένως να μας επιβεβαιώσετε ότι δεν θα είναι υποχρεωτική η
υπογράμμιση στα αντίστοιχα φυλλάδια και θα είναι επιτρεπτό να αντικαθίσταται από ακριβή συμπλήρωση
παραπομπών των πινάκων σε επίπεδο σελίδας ή κεφαλαίου.

Απάντηση: Οι παραπομπές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό συγκεκριμένες έτσι ώστε η επιτροπή
διαγωνισμού να μπορεί να τις επαληθεύσει εύκολα. Αν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες όσο αφορά στην
υπογράμμιση, μπορεί αυτή να παραληφθεί.

24. Ερώτηση: Σελίδα 40, Παράρτημα ΙΙ – Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών, Πίνακας 5, ,
προδιαγραφή 8.9: Αναφέρετε «…Υποστήριξη αυτοματοποιημένης μετακίνησης δεδομένων μεταξύ μέσων
αποθήκευσης διαφορετικών τεχνολογιών (SSD και SAS) σε επίπεδο block (Data Tiering)…». Παρακαλώ,
όπως μας διευκρινίσετε εάν είναι αποδεκτή και η λύση του Data Caching που δεν επηρεάζει σε IOPS και
προσφέρει αντίστοιχη λειτουργικότητα.

Απάντηση: Η προσφερόμενη σύνθεση του Εξωτερικού Συστήματος δίσκων θα πρέπει να υποστηρίζει
κατ’ ελάχιστον Data Tiering.

25. Ερώτηση: Σελίδα 33, Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης,
Π.Ι.1.9: Παρακαλώ, όπως μας διευκρινίσετε την εκτιμώμενη καλωδιακή απόσταση (μήκος καλωδίου) μεταξύ
της στοίβας (που θα αποτελείται από τα 2 switches) και των κεντρικών switches, όπως αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης, Παράγραφος Π.Ι.1.9.

Απάντηση: Για την διασύνδεση των switches της παραγράφου Π.Ι.1.9. με αυτά της παραγράφου
Π.Ι.1.8. η εκτιμώμενη απόσταση είναι 2 με 3 μέτρα.

26. Ερώτηση: Σελίδα 47, Παράρτημα ΙI – Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών, Πίνακας 12: Στον πίνακα
συμμόρφωσης παρ. 12: «Τεχνικά χαρακτηριστικά Οπτικών Ινών και τερματισμών» αναφέρει στα 2.3 και 2,4
ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος της συμμόρφωσης της εγκατάστασης οπτικής ίνας με τα παρακάτω
πρότυπα: α) Συμμόρφωση με πρότυπο ANSI/TIA 568-C3, β) Συμμόρφωση με πρότυπο ANSI/TIA 942-A και γ)
Συμμόρφωση με πρότυπο ISO/IEC 11801 2nd Ed. Το πρότυπο ΤΙΑ 942 ορίζει τις προτεινόμενες οπτικές
ίνες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός ενός data center παραπέμποντας στο σχετικό πρότυπο ΤΙΑ
568: multimode optical fiber cable, either 62.5/125 micron or 50/125 micron (ANSI/TIA/EIA-568-B.3),
50/125 micron 850nm laser optimized multimode fiber is recommended (ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1). Κατά
συνέπεια μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η συμμόρφωση με το ΤΙΑ 568 καλύπτει και το ΤΙΑ 942;

Απάντηση: Η εγκατάσταση των οπτικών ινών θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα αναφερόμενα στην
προκήρυξη πρότυπα.

  • Είδος δημοσίευσης