Νέα παράταση υποβολής προσφορών στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών του Υποέργου 3 με τίτλο: «Προμήθεια Φορητών Φασματικών Αναλυτών» της Πράξης: «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»

21/5/2020

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει τη χορήγηση νέας παράτασης
δεκαεπτά (17) ημερών στην προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών του Υποέργου
3 με τίτλο: «Προμήθεια Φορητών Φασματικών Αναλυτών» της Πράξης: «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου
Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών», που προκηρύχθηκε με την ΑΠ. 932/25/13-04-2020 Απόφαση της ΕΕΤΤ. Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από 29-5-2020, μετά την πρώτη παράταση, σε 15-6-2020 και
ώρα 15:00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μετατίθεται από 01-6-2020 σε 16-6-2020 και ώρα 13:00. Οι
αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων μπορούν να κατατεθούν έως δώδεκα (12) ημέρες πριν την ως άνω
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστoιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

                         
                           
                           
                           
                           
                  Κωνσταντίνος Μασσέλος


                         
                           
                           
                           
                           
                      Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Διακήρυξη Διαγωνισμού