Ενημέρωση επί της Προκήρυξης του Διαγωνισμού για το Έργο «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής»

Αναφορικά με τον ανοικτό διεθνή Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για το Έργο «Παρατηρητήριο Τιμών
Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής», επισημαίνεται ότι ο αριθμός της Προκήρυξης
είναι:
ΑΠ. ΕΕΤΤ. 688/15/16-04-2013.