MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας αγαθών...
Title Date Icon 24/06/20

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» της Πράξης «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» (MIS 5045164)

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

24/06/2020

Λήξη:

06/08/2020 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

24/6/2020

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό
ανοικτό διεθνή Διαγωνισμό με τη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της
σύμβασης προμήθειας αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών
Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)». Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η υλοποίηση ενός σύγχρονου και
ολοκληρωμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (εφεξής: «ΣΕΦΔ»), ικανού να
υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στις ενέργειες που απαιτούνται και αφορούν τις δραστηριότητες
εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων Δορυφορικών Επικοινωνιών, τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων και την τήρηση/διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων.

Η Αναθέτουσα Αρχή με τη σύμβαση θα αναθέσει στον Ανάδοχο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε
επιχειρησιακή λειτουργία του συνόλου του απαραίτητου εξειδικευμένου υλισμικού (hardware) και
λογισμικού (software), καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων υποστηρικτικών έργων και υπηρεσιών
και την εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών
, ως ενιαίο έργο «με το κλειδί στο χέρι» («turnkey solution»).

Επιπλέον, στο αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες:

i.    Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής
Λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της υλοποίησης
του ΣΕΦΔ και

ii.    Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Συντήρησης και
Υποστήριξης διάρκειας πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Η Διακήρυξη αφορά στην Πράξη «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» που
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης.

Το σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης είναι διαθέσιμο
εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου
Διακήρυξης και ιδίως αναφορικά με τα παρακάτω θέματα:

  • όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
  • κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης,
  • διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού,
  • τεχνικές προδιαγραφές,
  • όρους της σύμβασης,
  • προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε ηλεκτρονική μορφή
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης και του σχεδίου Διακήρυξης.

Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και
επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να
τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιευθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την
αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των
καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή
κοινοτικές αρχές.

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν
προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με την
απάντησή τους. Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
της ΕΕΤΤ δείτε
εδώ.

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Δημόσια Διαβούλευση της Διακήρυξης Διαγωνισμού της
ΕΕΤΤ: «Προμήθεια Σύστηματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ
διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων που αφορούν τη διαδικασία της Δημόσιας
Διαβούλευσης και όχι το περιεχόμενο αυτής, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
sedf@eett.gr


                             


  • Είδος δημοσίευσης