MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7: «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών...
Title Date Icon 04/11/20

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7: «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων» της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)»”

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

03/11/2020

Λήξη:

14/12/2020 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

                 


03/11/2020

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό
Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την
ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών: «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας
Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης
Δεδομένων». Το αντικείμενο της σύμβασης χωρίζεται σε τρία (3) διακριτά Τμήματα:


Τμήμα 1
. Η προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και θέση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία
εξοπλισμού για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός τεχνολογικά καινοτόμου, σύγχρονου και γεωγραφικά
εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος, που θα αποτελείται από συνολικά εκατόν εξήντα (160)
Σταθερούς Σταθμούς Εποπτείας (ΣΣΕ), σε συνδυασμό με την προμήθεια δέκα (10) Μεταφερόμενων Σταθμών
Εποπτείας (ΜΣΕ) για την κάλυψη ειδικών αναγκών εποπτείας φάσματος, καθώς και έξι (6) Κινητών
Σταθμών Εποπτείας (ΚΣΕ) επί ειδικά μετασκευασμένων 4×4 ευέλικτων οχημάτων. Το Σύστημα Εποπτείας θα
υποστηρίξει ένα σύνολο λειτουργιών εποπτείας φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, γεωεντοπισμού και ανάλυσης,
αναγνώρισης, κατηγοριοποίησης και αποδιαμόρφωσης λαμβανόμενων σημάτων. Οι ΣΣΕ θα εγκατασταθούν σε
υφιστάμενες δομικές κατασκευές (πυλώνες, ιστούς, οικίσκους) σε ένα σύνολο θέσεων σε ολόκληρη την
Ελληνική Επικράτεια. Οι σταθμοί εποπτείας θα είναι τοπικά, αλλά και εξ αποστάσεως διαχειριζόμενοι
μέσω κατάλληλου λογισμικού, το οποίο θα εγκατασταθεί σε εικονική υποδομή με υψηλή επεξεργαστική
ισχύ και θα είναι προσβάσιμοι από τους σταθμούς εργασίας στα Κέντρα Ελέγχου της Αναθέτουσας
Αρχής.


Τμήμα 2
. Η προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και θέση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία
εξοπλισμού για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός Ασύρματου Δικτύου Επικοινωνίας Φωνής βασισμένο στην
τεχνολογία D.M.R. με στόχο την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των κλιμακίων εποπτείας
φάσματος, το οποίο θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Επικράτειας.


Τμήμα 3
. Η προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και θέση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία εξοπλισμού
για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός Δικτύου Δεδομένων βασισμένο σε μικροκυματικές ραδιοζεύξεις, το
οποίο θα εξασφαλίζει τη διασύνδεση των ΣΣΕ και των επαναληπτών του δικτύου φωνής με τα Κέντρα
Ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής, υποστηρίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή μεταφορά μετρητικών
δεδομένων και δεδομένων φωνής.

Επιπλέον, στο αντικείμενο κάθε Τμήματος περιλαμβάνονται:

α. Υπηρεσίες εκπαίδευσης στη χρήση του εξοπλισμού και των σχετικών εφαρμογών,

β. Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας διάρκειας δύο
(2) ετών και

γ. Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για την Περίοδο Συντήρησης και Υποστήριξης διάρκειας
πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας
προσφορά είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα είτε για το σύνολο των τμημάτων, στο σύνολο δε των
ζητούμενων υπηρεσιών και προμήθειας εκάστου τμήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η Διακήρυξη αφορά στο Υποέργο 7 της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας
Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS
5029958), που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)), από εθνικούς πόρους μέσω του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014 και από τον
προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις επί της Διακήρυξης και
ιδίως στα παρακάτω θέματα:

  • όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό,
  • κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης,
  • διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού,
  • τεχνικές προδιαγραφές,
  • όροι της σύμβασης,
  • προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε ηλεκτρονική μορφή
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σε χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης και του σχεδίου Διακήρυξης.

Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και
επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να
τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιευθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την
αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των
καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή
κοινοτικές αρχές.

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν
προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με την
απάντησή τους. Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
της ΕΕΤΤ δείτε εδώ.

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Δημόσια Διαβούλευση της Διακήρυξης διαγωνισμού της
ΕΕΤΤ: «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου
Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ
διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων που αφορούν τη διαδικασία της Δημόσιας
Διαβούλευσης και όχι το περιεχόμενο αυτής, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
sefe@eett.gr

Το Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης είναι διαθέσιμο και από τον δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
https://www.eett.gr

Σχέδιο
Τεύχους Διακήρυξης

  • Είδος δημοσίευσης