MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 4: «Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων στα...
Title Date Icon 06/08/20

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 4: «Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων στα οποία θα εγκατασταθούν φορητά συστήματα εποπτείας Φάσματος» της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)»

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

06/08/2020

Λήξη:

14/09/2020 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

6/8/2020

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό
Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την
ανάθεση της Σύμβασης: «Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων στα οποία θα εγκατασταθούν
φορητά συστήματα εποπτείας Φάσματος».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια:

 1. Τεσσάρων (4) Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων (εφεξής: «ΤΠΜ») με τους αντίστοιχους σταθμούς
  ελέγχου εδάφους και όλο τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό και λογισμικό. Στα τέσσερα ΤΠΜ θα
  εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο εξοπλισμός εποπτείας φάσματος, που θα παραδώσει η Αναθέτουσα Αρχή και
  ο οποίος θα μπορεί να είναι πλήρως και διαφανώς προς το χρήστη διαχειρίσιμος από το έδαφος, από
  σταθμούς εργασίας που θα προσφερθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του παρόντος Έργου. Το λογισμικό
  διαχείρισης του εξοπλισμού εποπτείας θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
 2. Ενός (1) Τηλεκατευθυνόμενου Πτητικού Μέσου, το οποίο θα φέρει οπτικό φορτίο για την αποτύπωση
  σε υψηλή ανάλυση περιοχών ενδιαφέροντος, με τον αντίστοιχο σταθμό ελέγχου εδάφους και όλο τον
  απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό και λογισμικό.
 3. Υπηρεσιών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (σύμφωνα με τους υφιστάμενους εθνικούς
  κανονισμούς) σε στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής για την απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ. Η εκπαίδευση
  πρέπει να παρασχεθεί  από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο θα αναλάβει και την
  υποστήριξη των διαδικασιών χορήγησης της άδειας.
 4. Yπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης τόσο για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας όσο και
  για την Περίοδο Συντήρησης (πέντε (5) έτη μετά το πέρας της Περιόδου Εγγύησης Καλής
  Λειτουργίας)

Η Διακήρυξη αφορά στο Υποέργο 4 της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας
Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» που
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης.

Το Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης είναι διαθέσιμο είναι διαθέσιμο από τον δικτυακό τόπο της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
https://www.eett.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις επί της Διακήρυξης και
ιδίως στα παρακάτω θεμάτων:

 • όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό,
 • κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης,
 • διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού,
 • τεχνικές προδιαγραφές,
 • όροι της σύμβασης,
 • προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε ηλεκτρονική μορφή
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σε χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης και του σχεδίου Διακήρυξης.

Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και
επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να
τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιευθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την
αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των
καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή
κοινοτικές αρχές.

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν
προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με την
απάντησή τους. Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
της ΕΕΤΤ δείτε εδώ
EETT Privacy Policy.

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Δημόσια Διαβούλευση της Διακήρυξης διαγωνισμού της
ΕΕΤΤ: «Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων στα οποία θα εγκατασταθούν φορητά συστήματα
εποπτείας Φάσματος».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ
διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται
επώνυμα, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
sefe@eett.gr

 

Κείμενο
Δημόσιας Διαβούλευσης

                   


 • Είδος δημοσίευσης