MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υποστήριξη της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη δημιουργία τεχνικοοικονομικού...
Title Date Icon 28/12/16

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υποστήριξη της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη δημιουργία τεχνικοοικονομικού μοντέλου (BOTTOM-UP LRIC+) υπολογισμού των τιμών πρόσβασης δικτύου χαλκού και δικτύου NGA

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

28/12/2016

Λήξη:

06/02/2017 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο
διαγωνισμό για το έργο
«Υποστήριξη της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη δημιουργία τεχνικοοικονομικού μοντέλου (Bottom-up
LRIIC+) υπολογισμού των τιμών πρόσβασης δικτύου χαλκού και δικτύου NGA σύμφωνα με τη Σύσταση
2013/466/ΕΕ»

1.    ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ


Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Τ.)


Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα


Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,


Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
info@eett.gr


Διεύθυνση Internet (URL):
www.eett.gr

2.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  Κατάθεση στο Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ, Λ.
Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα.

3.    ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:

Φορέας δημοσίου δικαίου

4.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:


Είδος σύμβασης υπηρεσιών: Κατηγορία υπηρεσίας  9

Ονομασία της σύμβασης: Επιλογή Αναδόχου για την  «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ
αναφορικά με τη δημιουργία τεχνικοοικονομικού μοντέλου (Bottom-up LRIIC+) υπολογισμού των τιμών
πρόσβασης δικτύου χαλκού και δικτύου NGA σύμφωνα με τη Σύσταση 2013/466/ΕΕ»

Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή
Αναδόχου για τη δημιουργία τεχνοοικονομικού Bottom up μοντέλου LRIC+ για τον υπολογισμό των τιμών
πρόσβασης σε δίκτυο χαλκού και σε δίκτυο NGA, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που ορίζονται στην από
11-9-2013 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2013/466/ΕE.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Στην Αθήνα.

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές : ΟΧΙ

5.    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

Η αμοιβή του Αναδόχου προϋπολογίζεται σε τριακόσιες  χιλιάδες (300.000) Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την Ε.Ε.Τ.Τ. Οι
προσφερόμενες τιμές δίδονται υποχρεωτικά σε ευρώ. Ο προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο για το
σύνολο του έργου, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Η τελική
συμβατική αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου που θα
ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί, παρακρατήσεις (όπως
ιδίως ΜΤΠΥ) κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Για την παροχή των δημοπρατούμενων υπηρεσιών θα καταρτιστεί σύμβαση διάρκειας δεκαπέντε
(15) μηνών.

Ως ημερομηνία έναρξης παροχής της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής
της Σύμβασης. Η Σύμβαση θα λήξει με την έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού Καλής Εκτέλεσης από την
Ε.Ε.Τ.Τ.

6.    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:


Εγγυητικές Επιστολές: Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται, υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού, από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000
€), η οποία  αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο (2) τοις εκατό (%) του προεκτιμώμενου προϋπολογισμού
του έργου και ελάχιστης διάρκειας επτά (7) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής, με μία Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αμοιβής του, χωρίς ΦΠΑ (σύμφωνα με την οικονομική του
προσφορά).

Νομικό καθεστώς – απαιτούμενα αποδεικτικά:
Όπως στα
τεύχη διαγωνισμού
.

Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα – απαιτούμενα αποδεικτικά:
Όπως στα
τεύχη διαγωνισμού
.

Τεχνική ικανότητα – απαιτούμενα αποδεικτικά:
Όπως στα
τεύχη διαγωνισμού
. Ιδίως θα πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστη προϋπόθεση
απαιτούμενης εμπειρίας, με ποινή αποκλεισμού:

Ειδική εμπειρία σε έργα κατασκευής bottom-up LRIC (ή LRIC ή LRAIC+) κοστολογικών μοντέλων.
Ειδικότερα, ο υποψήφιος (ή εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων ένα τουλάχιστον μέλος
αυτής) πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός (1) ανάλογου
έργου κατασκευής bottom-up LRIC (ή LRIC ή LRAIC+) κοστολογικού μοντέλου, προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των τιμών ρυθμιζόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός
των τελευταίων πέντε (5), πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού, ετών.

7.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:


Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Κριτήρια Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα
κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από τον διαδικτυακό τόπο
της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr).

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 6/02/2017, Ώρα
13:00 τοπική ώρα Ελλάδος.

Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: 27/01/2017.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει έως τις 31/1/2017 σε όλες τις ερωτήσεις που θα υποβληθούν. Οι
υποψήφιοι δεν μπορούν να επικαλεσθούν προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής :
Ελληνική

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 6 μήνες από την
αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων.

Ημέρα και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:

  • Ημερομηνία:
    10-02-2017     
  • Ώρα: 13:00 τοπική ώρα Ελλάδος

 

Τεύχη
Διαγωνισμού

  • Είδος δημοσίευσης