MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Επιλογή Αναδόχου Υποστήριξης της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων...
Title Date Icon 12/06/19

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Επιλογή Αναδόχου Υποστήριξης της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Συχνοτήτων στις Ζώνες των 700MHz, 1.500MHz, 2.100MHz, 3,6GHz και 26GHz»

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

12/06/2019

Λήξη:

12/07/2019 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

12/06/2019

                                                                                                                                                
ΑΔΑ: 7Μ0Ν639-ΜΜΨ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή
Διαγωνισμό για την «Επιλογή Αναδόχου Υποστήριξης της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης
Συχνοτήτων στις Ζώνες των 700MHz, 1.500MHz, 2.100MHz, 3,6GHz και 26GHz»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Τ.)

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
info@eett.gr

Διεύθυνση Internet (URL):
www.eett.gr.

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης της Ε.Ε.Τ.Τ. για την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης στις ζώνες των 700MHz, 1.500MHz,
2.100MHz, 3,6GHz και 26GHz

Συγκεκριμένα η ΕΕΤΤ εξετάζει τη χορήγηση των εξής:

α) 60 MHz στις ζώνες συχνοτήτων 703 – 733 ΜΗz & 758 – 788 ΜΗz.

β) 65 MHz στη ζώνη των 1452-1517 MHz.

γ) 30 MHz στις ζώνες συχνοτήτων 1965-1980 MHz και 2155-2170 MHz, ελεύθερα, καθώς και 90 MHz στις
ζώνες συχνοτήτων 1920-1965 MHz και 2110-2155 MHz που είχαν χορηγηθεί το 2001 με λήξη τον Αύγουστο
του 2021 (τρία Εθνικά Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις εταιρίες VODAFONE (2×20 MHz), WIND
(2×10 MHz) και COSMOTE (2×15 MHz).

δ) 280 MHz ελεύθερα στις ζώνες συχνοτήτων 3400-3800 MHz. Στην ζώνη των 3400-3800 MHz υπάρχουν
ακόμα 60 MHz τα οποία είχαν χορηγηθεί το 2014 στον ΟΤΕ (3440-3470 & 3540-3570) για ανάπτυξη
δικτύου ευρυζωνικής ασύρματης πρόσβασης καθώς και 60 MHz (3670- 3700 MHz & 3770-3800 MHz) τα
οποία έχουν δεσμευθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω δημοσίων αγροτικών δικτύων σε συγκεκριμένες περιοχές της Κεντρικής
Ελλάδας. Η ΕΕΤΤ προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στη διαγωνιστική διαδικασία με
τις κατάλληλες προσαρμογές σε αξία και χρονική διάρκεια, και το φάσμα των 60 ΜΗz που έχει ο ΟΤΕ και
λήγει το 2029, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συνεχόμενο εύρος ζώνης φάσματος για δίκτυα 5ης
γενιάς από 80 έως 100 MHz ανά πάροχο.

ε) Στη ζώνη συχνοτήτων 24,25 – 27,5 GHz MHz, υπάρχει διαθέσιμο φάσμα εύρους 2.500 ΜΗz.

Σκοπός του έργου είναι η παροχή υποστήριξης της Ε.Ε.Τ.Τ., για την υλοποίηση των ανωτέρω
δράσεων.

Το αντικείμενο του έργου χωρίζεται σε παραδοτέα και υπηρεσίες υποστήριξης της Ε.Ε.Τ.Τ..

3.    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό εξήντα  χιλιάδων
ευρώ (160.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, δασμών και κρατήσεων, που προβλέπονται από
την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α που θα βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή.

4.    ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ελλάδα

5.    ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων
υπηρεσιών.

6.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί ανέρχεται σε  έξι (6)  μήνες από την
υπογραφή της.

Ανεξάρτητα από τη συνολική διάρκειά του, το Έργο δε θα θεωρείται ολοκληρωμένο, εάν δεν
εκτελεστούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση τη σύμβαση που θα υπογραφεί.

7.    ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α)     Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να
προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.

β)     Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

8.    ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α)     Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  Οι υποψήφιοι μπορούν να
υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο
Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής.

β)     Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ)     Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/07/2019

9.    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12/07/2019, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

10.    ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ


 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας (ηλεκτρονικής αποσφράγισης) του διαγωνισμού.

11.    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία
περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα
συμβατικά τεύχη.

                                                                                                                                    

                                                                                                                           
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

                                                                                                                           
Πρόεδρος της ΕΕΤΤ


Έγγραφα Διαγωνισμού

  • Είδος δημοσίευσης