Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο “Σύστημα Παρακολούθησης Αγοράς”

3/2/2020


Ανακοινώνεται ότι επί της Προκαταρκτικής Διαβούλευσης αναφορικά με το Σχέδιο Τεύχους
Διακήρυξης για τον ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για το έργο «Σύστημα Παρακολούθησης
Αγοράς», κατατέθηκε ένα σχόλιο μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Σχόλιο επί του Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης