Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφειακών χώρων της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

1.
Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60,
Μαρούσι 15125, Αττική τηλ. +30 210 6151 000, fax +30 210 6105 049.

2.
Διαδικασία ανάθεσης: Συνοπτική Διαδικασία, σύμφωνα με τον Κανονισμό σύναψης συμβάσεων,
προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ. 1750/Β/31.12.01 και 647/Β/24.05.2006).

3.
Φύση των ζητούμενων υπηρεσιών: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφειακών χώρων της ΕΕΤΤ, οι
οποίοι βρίσκονται στο επί της οδού Λ. Κηφισίας 60 κτίριο (Μαρούσι), συνολικής επιφάνειας 4.076 τ.μ.

4.
Προϋπολογισμός έργου: 170.000,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

5.
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Τα γραφεία της ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, Αττική,
Ελλάδα.

6.
Απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή
προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

7.
Διάρκεια Υπηρεσιών και Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε δύο (2) έτη και
άρχεται από την επομένη της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης.

8.
Έγγραφα Διαγωνισμού

   
Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Τα Τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται από το γραφείο προμηθειών
της ΕΕΤΤ, στην ανωτέρω διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από τον δικτυακό
τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr).

9. 
Παραλαβή – Κατάθεση Προσφορών

     
α) Λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών:  3/9/2012 και ώρα 13:00 μ.μ.

     
β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων, Λ. Κηφισίας 60, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα

     
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν:  Ελληνική

10.
Αποσφράγιση προσφορών

     
α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών: Οι εξουσιοδοτημένοι
εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων.

     
β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης: 3/9/2012 και ώρα 13:30 στα γραφεία της ΕΕΤΤ

11.
Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής 5% του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι 8.500,00 Ευρώ.

13.
Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 3 μήνες από την
λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14.
Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο αξιολόγησης η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο αναλυτικό τεύχος διαγωνισμού.

15.
Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία:
Πληροφορίες
για το διαγωνισμό
δημοσιεύονται και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.