MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Ανακοίνωση Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο Αναβάθμιση κεντρικών υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών
Title Date Icon 27/07/18

Ανακοίνωση Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο Αναβάθμιση κεντρικών υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

27/07/2018

Λήξη:

12/10/2018 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή
ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο: «Αναβάθμιση κεντρικών υποδομών πληροφορικής και
επικοινωνιών»

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Τ.)

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): info@eett.gr

Διεύθυνση Internet (URL): www.eett.gr

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η ΕΕΤΤ θα αναθέσει σε εξειδικευμένο φορέα την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση
εξοπλισμού και λογισμικού για την αναβάθμιση του συνόλου των κεντρικών υποδομών πληροφορικής και
επικοινωνιών της ΕΕΤΤ στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένος από οίκους με αναγνωρισμένη αξιοπιστία και σημαντική διείσδυση στην ευρωπαϊκή και
διεθνή αγορά, πιστοποιημένων με διεθνή πρότυπα ποιότητας.

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων
(350.000,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

H αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον προκύψει ανάγκη, να κατακυρώσει τη σύμβαση για μεγαλύτερο ή
μικρότερο αντικείμενο και μέχρι ποσοστό 15% της αρχικής συμβατικής αξίας.

Επιπλέον, είναι δυνατή η ανάθεση στον Ανάδοχο συμπληρωματικών υπηρεσιών/επέκταση της σύμβασης
υπό τον όρο ότι οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης
και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο για το σύνολο του έργου, πάνω από το οποίο
απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Η τελική συμβατική αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει
από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη
σχετική Σύμβαση. Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί,
παρακρατήσεις κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ.

5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν. Αττικής, Ν. Θεσσαλονίκης

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Για την παροχή της δημοπρατούμενης προμήθειας/υπηρεσιών θα καταρτιστεί σύμβαση διάρκειας
πέντε (5) ετών η οποία θα συμπεριλαμβάνει την εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνικής
υποστήριξης.

8. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του
Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δέκα (10) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά
στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τις προσφορές
τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 1/10/2018 και ώρα 13:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 5/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: οκτώ (8)
μήνες από την επόμενη της υποβολής προσφορών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα
κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα του Διαγωνισμού.

Τεύχος Διαγωνισμού

  • Είδος δημοσίευσης