MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Ανακοίνωση Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού “Έλεγχος συμμόρφωσης ΟΤΕ ως παρόχου ΣΙΑ – έλεγχος τιμών, Κοστολόγηση,...
Title Date Icon 31/07/18

Ανακοίνωση Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού “Έλεγχος συμμόρφωσης ΟΤΕ ως παρόχου ΣΙΑ – έλεγχος τιμών, Κοστολόγηση, Λογιστικός Διαχωρισμός”

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

31/07/2018

Λήξη:

03/09/2018 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

          
ΑΔΑ: Ω7Ο7639-Π96

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή
ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τον ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017)1.    ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ


Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Τ.)


Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα


Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,


Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): info@eett.gr


Διεύθυνση Internet (URL): www.eett.gr2.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).3.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχος της Ο.Τ.Ε. ΑΕ για το
έτος 2019 (με απολογιστικά στοιχεία 2016), προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της εν λόγω
επιχείρησης με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών/κοστολόγησης/ λογιστικού διαχωρισμού των υπό ρύθμιση
υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο αγορών χονδρικής, όσο και σε επίπεδο αγορών λιανικής, όπως αυτές
επιβάλλονται από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ.


4.    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€170.000,00), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο για το σύνολο του έργου, πάνω από το οποίο
απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Η τελική συμβατική αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει
από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη
σχετική Σύμβαση. Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί,
παρακρατήσεις  κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ.

H αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον προκύψει ανάγκη, να κατακυρώσει τη σύμβαση για μεγαλύτερο
αντικείμενο και μέχρι ποσοστό 15% της αρχικής συμβατικής αξίας (Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης: 25.500€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ)

5.    ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν.Αττικής6.    ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δεν γίνονται δεκτές
εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.7.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Για την παροχή των δημοπρατούμενων υπηρεσιών θα καταρτιστεί σύμβαση διάρκειας έξι (6)
μηνών.

Ως ημερομηνία έναρξης παροχής της δημοπρατούμενης υπηρεσίας θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης. Η Σύμβαση θα λήξει με την έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού Καλής Εκτέλεσης από την
Ε.Ε.Τ.Τ.8.    ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του
Διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών της ΕΕΤΤ (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, τηλ.
+30 210 6151000 και φαξ +30 210 6105049), από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: 24.08.2018.

γ) Οι απαντήσεις επί των διευκρινίσεων θα αναρτηθούν στο site της ΕΕΤΤ, καθώς και στο portal
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έξι (6) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, ήτοι στις
28/8/2018.9.    ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3/9/2018 και ώρα 13:00.10.    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 3/9/2018, και ώρα 14:00,
μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της ΕΕΤΤ, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.11.    ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ:
Οκτώ (8) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.12.    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

      
                 
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ                                                          
               ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ    

 

Αναλυτική Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

  • Είδος δημοσίευσης