MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Ανακοίνωση Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού
Title Date Icon 25/01/19

Ανακοίνωση Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

25/01/2019

Λήξη:

01/03/2019 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

25/01/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή
ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο: «Έλεγχος της υποβληθείσας από την FORTHNET ΑΕ μελέτης
προσδιορισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Υπηρεσίας για  το στοιχείο «Σύνδεση σε
σταθερές θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε διαθέσιμες στο κοινό 
τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις» και Έλεγχος της υποβληθείσας από την ΟΤΕ ΑΕ μελέτης
προσδιορισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Υπηρεσίας   για τα στοιχεία i)
«Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική
μορφή» και ii) « κοινόχρηστα τηλέφωνα», για τα έτη 2017, 2018 & 2019 (απολογιστικά έτη)»

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Τ.)


Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα


Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,


Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
info@eett.gr


Διεύθυνση Internet (URL):
www.eett.gr

2.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

3.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η Αναθέτουσα Αρχή θα αναθέσει, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σε εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή
δημόσιο, ανεξάρτητο από εκείνη και την ελεγχόμενη εταιρεία (OTE ΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 44 παρ. 3 και 52 παρ. 7 του Ν. 4070/2012, το παρόν έργο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο
της υποβληθείσας από την FORTHNET ΑΕ μελέτης προσδιορισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής
Υπηρεσίας για  το στοιχείο «Σύνδεση σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και
πρόσβαση σε διαθέσιμες στο κοινό  τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις» και Έλεγχος της
υποβληθείσας από την ΟΤΕ ΑΕ μελέτης προσδιορισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής
Υπηρεσίας   για τα στοιχεία i) «Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι
συνδρομητών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή» και ii) « κοινόχρηστα τηλέφωνα», για τα έτη 2017,
2018 & 2019 (απολογιστικά έτη)»

4.   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 210.000,00€ συνολικά δηλαδή 70.000,00€ ανά
έτος πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

H Αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον προκύψει ανάγκη, να κατακυρώσει τη σύμβαση για μεγαλύτερο
αντικείμενο και μέχρι ποσοστό 15% της αρχικής συμβατικής αξίας. Μέχρι του ίδιου ποσοστού (15%)
είναι δυνατή, επίσης, η ανάθεση στον Ανάδοχο συμπληρωματικών υπηρεσιών / επέκταση της σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο για το σύνολο του έργου, πάνω από το οποίο
απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Η τελική συμβατική αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει
από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη
σχετική Σύμβαση. Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί,
παρακρατήσεις  κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ.

5.  ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν.Αττικής

6.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

7.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Για την παροχή των δημοπρατούμενων υπηρεσιών θα καταρτιστεί σύμβαση συνολικής διάρκειας τριών
(3) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την παράδοση του συνόλου των προς έλεγχο
στοιχείων στον Ανάδοχο.

8.    ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του
Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης
της Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με
τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά
στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr τις προσφορές
τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
1/3/2019 και ώρα 11:00.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 1/3/2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00,
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω
της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική
όσο και την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

 


                                                                 
      Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ 

                                                           

                                                                
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ


Έγγραφα Διαγωνισμού

  • Είδος δημοσίευσης