MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Ανακοίνωση Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)...
Title Date Icon 30/06/14

Ανακοίνωση Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού για τα έτη 2015 και 2016 (με απολογιστικά στοιχεία των ετών 2013 και 2014 αντίστοιχα) και λοιπές υπηρεσίες»

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

30/06/2014

Λήξη:

21/08/2014 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο
διαγωνισμό για το έργο 
«Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) με τις υποχρεώσεις
ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού για τα έτη 2015 και 2016 (με απολογιστικά
στοιχεία των ετών 2013 και 2014 αντίστοιχα) και λοιπές υπηρεσίες»

1.    ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Τ.)

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα

Υπόψη: Δ. Τσαγκούλη, Ι. Κοντοπούλου

Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
info@eett.gr

Διεύθυνση Internet (URL): www.eett.gr

2.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ KAI ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:


Κατάθεση στο Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ, Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα.

3.    ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:

Φορέας δημοσίου δικαίου

4.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Είδος σύμβασης υπηρεσιών: Κατηγορία υπηρεσίας  9

Ονομασία της σύμβασης: Επιλογή Αναδόχου για τον  «Έλεγχο Συμμόρφωσης
του  Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης
και λογιστικού διαχωρισμού για τα έτη 2015, 2016 (με απολογιστικά στοιχεία των ετών 2012, 2013
αντίστοιχα) και λοιπές υπηρεσίες»

Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του Έργου είναι ο κοστολογικός
έλεγχος του Ο.Τ.Ε. για τα επόμενα δύο έτη (2015 και 2016), προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωσή του
με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών/κοστολόγησης/ λογιστικού διαχωρισμού των υπό ρύθμιση υπηρεσιών,
τόσο σε επίπεδο αγορών χονδρικής, όσο και σε επίπεδο αγορών λιανικής, όπως αυτές επιβάλλονται από
την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, και τις σχετικές Αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. (Παράρτημα Ι
της Διακήρυξης). Ιδίως, περιλαμβάνει τον έλεγχο εφαρμογής από τον Ο.Τ.Ε. των ενδεδειγμένων
κοστολογικών συστημάτων για κάθε επιμέρους ορισθείσα σχετική αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας, τον
έλεγχο κοστοστρέφειας των τιμολογίων του που εξάγονται, μέσω των επιβληθέντων από την ΕΕΤΤ 
κοστολογικών συστημάτων , καθώς και τον έλεγχο συμμόρφωσής του με την υποχρέωση λογιστικού
διαχωρισμού.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Στην Αθήνα.

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές : ΟΧΙ

5.    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

Η αμοιβή του Αναδόχου προϋπολογίζεται σε τριακόσιες τριάντα  χιλιάδες (330.000) Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την Ε.Ε.Τ.Τ. Οι
προσφερόμενες τιμές δίδονται υποχρεωτικά σε ευρώ. Ο προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο για το
σύνολο του έργου, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Η τελική
συμβατική αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου που θα
ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί, παρακρατήσεις (όπως
ιδίως ΜΤΠΥ) κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Για την παροχή των δημοπρατούμενων υπηρεσιών θα καταρτιστεί σύμβαση αρχικώς για την 
Φάση Α’ του έργου: Κοστολογικός Έλεγχος 2015 (με απολογιστικά στοιχεία 2013), διάρκειας 6 μηνών και
με προβλεπόμενη δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης εκ μέρους της ΕΕΤΤ, υπό τους ίδιους όρους, για τη
Φάση Β’ του έργου: Κοστολογικός Έλεγχος 2016 (με απολογιστικά στοιχεία 2014), διάρκειας 6 μηνών.

Ως ημερομηνία έναρξης παροχής της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής
της Σύμβασης. Η Σύμβαση θα λήξει με την έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού Καλής Εκτέλεσης από την
Ε.Ε.Τ.Τ.

6.    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Εγγυητικές Επιστολές: Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται, υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού, από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ύψους δέκα έξι χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (16.500 €), η οποία  αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό (%) του
προεκτιμώμενου προϋπολογισμού του έργου και ελάχιστης διάρκειας τριών (3) μηνών από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής, με μία Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) επί της συνολικής συμβατικής αμοιβής του, χωρίς ΦΠΑ (σύμφωνα με την οικονομική του
προσφορά).

Νομικό καθεστώς – απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως στα τεύχη διαγωνισμού.

Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα – απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως στα
τεύχη διαγωνισμού.

Τεχνική ικανότητα – απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως στα τεύχη διαγωνισμού. Ιδίως θα
πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις απαιτούμενης εμπειρίας, με
ποινή αποκλεισμού:

i.    Να έχουν ως κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα τo auditing σε θέματα
κοστολόγησης και τιμολόγησης.

ii.    Να τεκμηριώνουν την ύπαρξη γενικής εμπειρίας σε θέματα κοστολόγησης και
τιμολόγησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ελεγκτικής (auditing) και ελέγχων κοστολογικών συστημάτων.

iii.    Να τεκμηριώνουν την ύπαρξη ειδικής εμπειρίας σε έργα που έχουν άμεση
σχέση με το σκοπό και το αντικείμενο  του παρόντος έργου,  όπως αυτά αναφέρονται στο
τεύχος Προκήρυξης, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πριν από την Προκήρυξη του παρόντος Διαγωνισμού.

iv.    Να τεκμηριώνουν γνώση της ελληνικής και κοινοτικής αγοράς
τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού κοινοτικού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου.

7.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Κριτήρια Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα
κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης:

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από την Ε.Ε.Τ.Τ. (Λεωφόρος
  Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, τηλ. 210 6151150 και φαξ 210 610 50 49), αυτοπροσώπως ή με
  ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Οι αιτήσεις για την παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του
  Διαγωνισμού μπορούν να υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ, μέχρι τις 28-7-2014 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και
  ώρες.
 • Τα τεύχη της Διακήρυξης δημοσιεύονται και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.eett.gr., όπου
  αναρτώνται και άλλες πληροφορίες για το διαγωνισμό (όπως διευκρινίσεις) που τυχόν ζητηθούν από τους
  ενδιαφερόμενους. Ουδεμία πληροφορία θα δίδεται, μέσω τηλεφώνου.


Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 21/08/2014 Ώρα
13:00
τοπική ώρα Ελλάδος.

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής :
Ελληνική

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 3 μήνες από την
αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων.

Ημέρα, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:

 •     Ημερομηνία:
  21-08-2014     
 •     Ώρα: 13:30 τοπική ώρα Ελλάδος
 •     Τόπος: Γραφεία ΕΕΤΤ, Λ.Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Ελλάδα


8.    ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
25-06-2014.

 

Κείμενο της προκήρυξης

Συγγραφή υποχρεώσεων

 • Είδος δημοσίευσης