MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Ανακοίνωση Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Επιχειρησιακό...
Title Date Icon 08/11/18

Ανακοίνωση Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών”

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

08/11/2018

Λήξη:

19/12/2018 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

  

               
                           
         

 

08/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   (ΑΔΑ: 7ΝΣΘ639-ΛΑ4)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή
Διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Επιχειρησιακό Σχέδιο
Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών”.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014. Φορέας Χρηματοδότησης είναι το
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η παρούσα Σύμβαση, δηλαδή το σύνολο
των δαπανών του έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) θα βαρύνουν τις πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ Ε1631 και κωδ.
Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2018ΣΕ16310000.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)


Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα


Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,


Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
info@eett.gr


Διεύθυνση Internet (URL):
www.eett.gr

1.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών με στόχο τον οργανωτικό και λειτουργικό
ανασχεδιασμό της ΕΕΤΤ για τη μετάβασή της σε ένα σύγχρονο μοντέλο διοικητικών και οργανωτικών
δομών, οι οποίες αφενός θα εναρμονίζονται με τη συνεχή ανάπτυξη των αγορών (δικτύων και υπηρεσιών)
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και τις ραγδαίες κανονιστικές αλλαγές
και αφετέρου θα είναι προσαρμοσμένες στις διαρκώς εξελισσόμενες και αυξανόμενες ανάγκες των
επιχειρήσεων και καταναλωτών των αγορών αυτών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 79410000-1 και συμπληρωματικών CPV: 79996000-2, 72222300-0, 80000000-4,
79111000-5.

Η Σύμβαση αποτελείται από δύο (2) Ενέργειες:

  • Ενέργεια Ε1.1: Επιχειρησιακό σχέδιο ανασχεδιασμού διαδικασιών της ΕΕΤΤ
  • Ενέργεια Ε1.2: Σχέδιο συμμόρφωσης της ΕΕΤΤ με τον Κανονισμό 2016/679 περί προστασίας προσωπικών
    δεδομένων.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου δύναται να προσαυξηθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια μέσω των
παρακάτω:

α) κατακύρωση της Σύμβασης για μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως
εξής:  Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας.

β) τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης κατά τη διάρκειά της, με άσκηση από την ΕΕΤΤ δικαιώματος
προαίρεσης, με αύξηση έως και 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της, με ίδια
χρηματοδότηση.

3.    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων
(€325.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ύψους εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και
είκοσι τριών λεπτών (€62.903,23) ([προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες ενενήντα
έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (€262.096,77)].

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των εκατό εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και
μηδέν λεπτών (€162.500,00) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατό τριάντα μία χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ
και τριάντα εννιά λεπτά (€131.048,39), ΦΠΑ (24 %): τριάντα μία χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ
και εξήντα ένα λεπτά (€31.451,61)).

4.    ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΑΔΑ

5.    ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

6.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ορίζεται σε είκοσι (20)
μήνες. Οι δύο Ενέργειες ξεκινούν παράλληλα. Η Ε1.1 έχει διάρκεια είκοσι (20) μηνών και η Ε1.2
διάρκεια πέντε (5) μηνών.

Ανεξάρτητα από τη συνολική του διάρκεια, το έργο δεν θα θεωρείται ολοκληρωμένο, εάν δεν
εκτελεσθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση τη Σύμβαση που θα υπογραφεί.

7.    ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του
Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δώδεκα (12) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.  

8.    ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο
δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τις προσφορές
τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Η έντυπη υποβολή
στοιχείων και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 11:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 12:00, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.   

9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: οκτώ
(8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική
όσο και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά
τεύχη.   

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ: 07/11/2018.

  

                     
   Καθηγητής Κωνσταντίνος
Μασσέλος            

                   

               
                     Πρόεδρος της
ΕΕΤΤ 

 

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού (pdf,
docs)

  • Είδος δημοσίευσης