english version ελληνική έκδοση    rss feed


                         

   28/04/2020

                                                                                                                                                                  ΑΔΑ: ΩΣ9Ε639-ΨΦ4

                                                                                                                                                              ΑΔΑΜ: 20REQ006623869

                                                                                     Ανακοίνωση

                                                              Διακήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων».

Η προμήθεια αφορά στο Υποέργο 2 της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014. Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δηλαδή το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ Ε1631 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2018ΣΕ16310003.

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα 
Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000, 
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)info@eett.gr 
Διεύθυνση Internet (URL):   www.eett.gr

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού απεικόνισης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των τεχνικών της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση του εξοπλισμού και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. Τo αντικείμενο υποδιαιρείται σε δύο τμήματα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη. 
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά είτε για ένα είτε και για τα δύο τμήματα, στο σύνολο δε των ζητούμενων υπηρεσιών και προμήθειας εκάστου τμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη. 
Τα προς προμήθεια είδη της παρούσας κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38424000-3, 38433200-1 και 38433300-2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80531200-7 και 71356300-1 
Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δύναται να προσαυξηθεί σε περίπτωση άσκησης από την Αναθέτουσα Αρχή του δικαιώματος προαίρεσης (τροποποίησης της αρχικής σύμβασης κατά την διάρκειά της, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016). Το οικονομικό αντικείμενο της κατ’ αυτόν τον τρόπο τροποποιημένης σύμβασης θα καλύπτει έως και το 40% του συνόλου των υπηρεσιών και προμήθειας εξοπλισμού της αρχικής σύμβασης.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (468.720,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (90.720,00 €). [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (378.000,00 €)].

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (334.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, ύψους εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (64.800,00 €) [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (270.000,00 €)].

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (133.920,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (25.920,00 €). [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν οκτώ χιλιάδες ευρώ (108.000,00 €)].

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΑΔΑ

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού έχει διάρκεια δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του Έργου.

7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης   www.promitheus.gov.gr  τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr ), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Η έντυπη υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/5/2020 και ώρα 15:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/5/2020 και ώρα 11:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr .

9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ: 23/4/2020

                                                                                                                      Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

                                                                                                                                    Πρόεδρος της ΕΕΤΤ


Έγγραφα Διαγωνισμού


Παράταση υποβολής προσφορών