english version ελληνική έκδοση    rss feed


Την Έκθεση Πεπραγμένων της για το 2004 εξέδωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η Έκθεση αποτελεί μια αποτίμηση των σημαντικότερων δράσεων της ΕΕΤΤ κατά τη διάρκεια του έτους καθώς και της πορείας της τηλεπικοινωνιακής και της ταχυδρομικής αγοράς.

Το 2004 αποτέλεσε το έτος διενέργειας των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, οι οποίοι στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Η συμβολή της ΕΕΤΤ υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή και ασφαλή διεξαγωγή τους καθώς επίσης και για την παγκόσμια τηλεοπτική και δημοσιογραφική κάλυψή τους, μέσω του αποτελεσματικού συντονισμού και ελέγχου των ασύρματων συστημάτων και της διασφάλισης της αδιάλειπτης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια των Αγώνων σημειώθηκε η μεγαλύτερη χρήση ραδιοσυχνοτήτων στην ιστορία του θεσμού. Συνολικά διεκπεραιώθηκαν 7.860 αιτήσεις εκχώρησης συχνοτήτων και επιτράπηκε η χρήση 15.359 ασύρματων συσκευών (μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο).

Επίσης, το 2004 αποτέλεσε το πρώτο έτος λειτουργίας στη χώρα μας ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης και εποπτείας φάσματος, του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (ΕΣΔΕΦ), με τη βοήθεια του οποίου εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και  επιτυγχάνεται εξοικονόμηση φάσματος. Επιπλέον, με το ΕΣΔΕΦ αναβαθμίστηκαν σημαντικά οι δυνατότητες εποπτείας του φάσματος από την ΕΕΤΤ, δεδομένου ότι καθίσταται δυνατός ο έλεγχος εκπομπών σε ένα ευρύ φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, σε όλη την Ελλάδα και σε σύντομο χρόνο (βλ. Πίνακα 1). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 2004 εντοπίσθηκε η παράνομη λειτουργία και κατασχέθηκε ο εξοπλισμός 78 παράνομων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Παράλληλα, η ΕΕΤΤ συνέχισε το ρυθμιστικό και εποπτικό έργο της με στόχο την εδραίωση του ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνιακή και την ταχυδρομική αγορά και την εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών. Προέβη επίσης, σε ενέργειες για την επίλυση ζητημάτων καταναλωτών και τη συνεχή ενημέρωσή τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το 2004 αποτέλεσε επίσης το τέταρτο έτος συνέχισης της επιτυχημένης πορείας της τηλεπικοινωνιακής αγοράς σε καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης. Στο συγκεκριμένο τομέα, προέβη σε ρυθμιστικές και εποπτικές παρεμβάσεις, που αποσκοπούσαν στην προώθηση και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού σε δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Επίσης, υλοποιήθηκαν ενέργειες με στόχο την άμεση εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες αμέσως μετά τη μεταφορά του στην ελληνική νομοθεσία. Η εναρμόνιση με το νέο Πλαίσιο θα επιταχύνει τις εξελίξεις, θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στις επιμέρους αγορές και θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις του τομέα να επενδύσουν στην τεχνολογική καινοτομία. Ταυτόχρονα, το 2004 συνεχίστηκαν οι δράσεις για την προώθηση του Διαδικτύου, των Ονομάτων Δικτυακών Τόπων με κατάληξη [.gr] και της Ηλεκτρονικής Υπογραφής.

Η πρόοδος που συντελέσθηκε στον τηλεπικοινωνιακό τομέα και η αποφασιστική συμμετοχή της ΕΕΤΤ σε αυτή επιβεβαιώνονται από τα ακόλουθα ενδεικτικά μεγέθη:

·           Τα τελευταία χρόνια ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τις Επικοινωνίες παραμένει σταθερά αρνητικός σε σχέση με το Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Το  2004 μειώθηκε κατά 4,3%.

·           Η συνολική τηλεπικοινωνιακή αγορά, μετρούμενη με βάση τον κύκλο εργασιών των εταιρειών, το 2004 εκτιμάται ότι σημείωσε αύξηση της τάξης του 6,6% (εκτιμάται στα 8 δισ. ευρώ) σε σχέση με το 2003. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας το 2004 εκτιμάται σε 4,20 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένος κατά 16,7% σε σχέση με το 2003. Επίσης, ο κύκλος εργασιών των εναλλακτικών παρόχων εκτιμάται στα 510 εκατ. ευρώ -αύξηση 45,7% σε σχέση με το 2003- ενώ ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ εκτιμάται στα 2,86 δισ. ευρώ - μείωση 8,3% σε σχέση με το 2003.

·           Στη σταθερή τηλεφωνία, ο ανταγωνισμός έχει ενισχυθεί σημαντικά, όπως αποδεικνύεται από το αυξημένο μερίδιο που έχουν αποσπάσει οι εναλλακτικοί πάροχοι το οποίο βάσει του όγκου των κλήσεων (εξαιρουμένων των dial-up κλήσεων) ανήλθε το 1 ο εξάμηνο του 2004 σε 23,6%.

·           Η δυνατότητα Προεπιλογής Φορέα έτυχε ιδιαίτερης αποδοχής από τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα σε λιγότερο από 1,5 χρόνο από την εισαγωγή της, ο συνολικός αριθμός γραμμών να υπερβεί τις 540.000.

·           Παρόλα αυτά σημειώνεται ότι, η αγορά σταθερής τηλεφωνίας παρουσίασε κάμψη, η οποία μπορεί να αποδοθεί –σύμφωνα και με τη 10 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- αφενός στη συμπίεση τιμών λόγω του ανταγωνισμού, αφετέρου στην υποκατάσταση της σταθερής τηλεφωνίας από την κινητή.

·           Η κινητή τηλεφωνία ακολούθησε ανοδική πορεία και το ποσοστό διείσδυσης στον πληθυσμό ανήλθε σε 84,4% έναντι 80,9% το 2003, βάσει του αριθμού ενεργών συνδρομητών (9,3 εκατ. έναντι 8,9 το 2003).

·           Στην κινητή τηλεφωνία οι τελευταίες μειώσεις στα τέλη τερματισμού σε κινητά δίκτυα απέφεραν σημαντικό όφελος για τους καταναλωτές, δεδομένου ότι προέκυψαν αντίστοιχες μειώσεις στα λιανικά τιμολόγια.   

·           Tα Σύντομα Γραπτά Μηνύματα (SMS) ακολούθησαν αυξητική πορεία και ανήλθαν σε 4,5 δισ., αύξηση 13,6% σε σχέση με το 2003. Σημαντική επίσης, είναι η αναδυόμενη αγορά των Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) τα οποία ανήλθαν σε 27 εκατ., έναντι 6,7 εκατ. το 2003.

·           Η αγορά του Διαδικτύου σημειώνει ανοδική τάση δεδομένου ότι οι συνδέσεις και τα έσοδα έχουν αυξηθεί σημαντικά. Επίσης, τα καταχωρημένα Ονόματα Δικτυακών Τόπων με κατάληξη [.gr] στο τέλος του 2004 σημείωσαν αύξηση 10,5% (87.324), σε σχέση με το 2003.

·           Η ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης επιταχύνθηκε σημαντικά το 2004. Ο αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών πενταπλασιάσθηκε από την αρχή του έτους και διπλασιάσθηκε το τελευταίο εξάμηνο του 2004. Επίσης, σημειώθηκε σημαντική αύξηση των συνδέσεων ADSL και των γραμμών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, η οποία υποδηλώνει το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη υστέρηση έναντι των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου Κανονιστικού Πλαισίου το οποίο προάγει τη σταδιακή απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς, ακολουθώντας τις Οδηγίες της ΕΕ και παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εποπτεία της αγοράς. Ενδεικτικά μεγέθη της αγοράς είναι τα ακόλουθα:

·           Στην Καθολική Υπηρεσία, που παρέχεται από τα ΕΛΤΑ, το διάστημα 2000-2004 ο όγκος των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων παρουσίασε συνεχή αύξηση (641,3 εκατ. το 2004 έναντι 571,8 εκατ. το 2000) ακολουθώντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,9%. Αντίστοιχα ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε σε 10,7%.

·           Ο αριθμός των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών το διάστημα 2000-2004 σημείωσε μεσοσταθμική αύξηση σε ετήσια βάση της τάξης του 13%.  

·           Ο αριθμός των αντικειμένων που διακινήθηκαν από τις επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών εκτιμάται ότι ανήλθε σε 35 εκατ. έναντι 31 εκατ. το 2003, παρουσιάζοντας για την περίοδο 2000-2004 μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 16,3%. Το 90% των αντικειμένων αφορούσε σε αντικείμενα εσωτερικού και το 10% αντικείμενα εξωτερικού. 

·           Οι επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών μαζί με το Δικτυό τους το 2004 απασχόλησαν 8.564 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και 1.756 μερικής απασχόλησης.

·           Αναφορικά με τις δράσεις εποπτείας της αγοράς, πραγματοποιήθηκαν 19 τακτικοί και 23 έκτακτοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις του τομέα των Ταχυμεταφορών. Από τους έκτακτους ελέγχους προέκυψε ότι 16 επιχειρήσεις λειτουργούσαν παράνομα -χωρίς να διαθέτουν δηλαδή Γενική ή Ειδική Άδεια. Επίσης,  στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων, 25 επιχειρήσεις παραπέμφθηκαν σε διαδικασία Ακρόασης και, όπου κρίθηκε απαραίτητο, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

·           Σε ό,τι αφορά το έργο μέτρησης της ποιότητας Αλληλογραφίας Α’ Προτεραιότητας, προκύπτει ότι την τριετία 2002-2004, οι προδιαγραφές που ορίζονται στην ΥΑ 79293/2000 για την επίδοση Αλληλογραφίας Εσωτερικού εντός 3 ημερών από τα ΕΛΤΑ καλύπτονται με ελάχιστες αποκλίσεις, ενώ για την επίδοση εντός 1 ημέρας η ποιότητα υπολείπεται των ανωτέρω προδιαγραφών. Αναφορικά με την επίδοση της Αλληλογραφίας Εξωτερικού για το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις της Διεθνούς Ταχυδρομικής Ένωσης (IPC), τα ΕΛΤΑ ανταποκρίνονται σε γενικές γραμμές στις προδιαγραφές ποιότητας της παραπάνω ΥΑ.

Σύμφωνα με δήλωση του κ. Γιακουμάκη «Με το έργο της ΕΕΤΤ η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς αποτελεί ένα γεγονός με μόνο θετικά αποτελέσματα για τον καταναλωτή, την ελληνική οικονομία και την Πολιτεία…Όμως ο δρόμος δεν τελείωσε. Σήμερα ολόκληρη η ΕΕ επιχειρεί μια άλλη νέα μεγάλη προσπάθεια. Η επιτυχής μετάβαση από τις Τηλεπικοινωνίες στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες αποτελεί κριτήριο για τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε στην Κοινωνία της Γνώσης. Η νέα προσπάθεια απαιτεί τη θετική ένταξη της ελληνικής κοινωνίας στους μεγάλους βηματισμούς που πραγματοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα.».

 

Το κείμενο της Έκθεσης είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr).