english version ελληνική έκδοση    rss feed


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός:
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα
Υπόψη: Χ.Αποστόλου
Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): info@eett.gr
Διεύθυνση Internet (URL): www.eett.gr


2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ KAI ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Όπως στο 1.


3. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:
Φορέας δημοσίου δικαίου


4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Είδος σύμβασης υπηρεσιών:
Κατηγορία υπηρεσίας 11, 12
Ονομασία της σύμβασης: Επιλογή Αναδόχου για την Μέτρηση του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας Εσωτερικού Α΄ προτεραιότητας του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.
Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος μέτρησης του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας Εσωτερικού Α΄ προτεραιότητας από το Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας για τα έτη 2007 και 2008 και η υποβολή στην ΕΕΤΤ αναλυτικών εξαμηνιαίων και συνοπτικών εξαμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων αποτελεσμάτων.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Σε όλη την Ελλάδα.
Σχετική ονοματολογία (CPA/NACE/CPC): CPC 865, 866, 867
Διαχωρισμός σε τμήματα : ΟΧΙ
Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές :
ΟΧΙ


5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΜΕΓΕΘΟΣ:
Η αμοιβή του Αναδόχου προϋπολογίζεται  σε 650.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος θα βαρύνει την ΕΕΤΤ. Το ανωτέρω ποσό αποτελεί το ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο οικονομικές προσφορές των υποψηφίων απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί, παρακρατήσεις (όπως νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, κλπ), έξοδα υλοποίησης του έργου όπως ταχυδρομικά τέλη για τη ταχυδρόμηση δειγμάτων κλπ. σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος θα βαρύνει την ΕΕΤΤ.


6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
26 μήνες


7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ήτοι 32.500,00€.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να απευθύνεται προς την ΕΕΤΤ και να έχει διάρκεια ισχύος τρεις (3) μήνες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής αμοιβής του (σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Άλλες εγγυητικές επιστολές κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, όπως στα τεύχη διαγωνισμού.

Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις:
Η αμοιβή Αναδόχου καταβάλλεται σταδιακά και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του, ως εξής:

  • 10%  της συνολικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ο οποίος θα βαρύνει την ΕΕΤΤ,  με την παράδοση και την παραλαβή από την ΕΕΤΤ των παραδοτέων της πρώτης φάσης, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα I της αναλυτικής διακήρυξης.
  • 22,5%  της συνολικής αμοιβής, πλέον Φ.Π.Α. με την παράδοση και παραλαβή εκ μέρους της ΕΕΤΤ  εκάστης των εξαμηνιαίων αναλυτικών εκθέσεων αποτελεσμάτων (και των αντίστοιχων ετησίων εκθέσεων σύνοψης) όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα I της αναλυτικής διακήρυξης.
  • Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος του έργου δύναται να ζητήσει προκαταβολή έως το 50% της αμοιβής της πρώτης φάσης, δηλαδή έως 5% της συνολικής αμοιβής, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής η οποία θα παραμείνει στην ΕΕΤΤ έως την παραλαβή των παραδοτέων της πρώτης φάσης.  

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργοληπτών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Εφόσον ως ανάδοχος επιλεγεί σύμπραξη/όμιλος εταιρειών, τότε για την υπογραφή της σύμβασης η σύμπραξη/όμιλος πρέπει να λάβει τη μορφή κοινοπραξίας.


8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά:
Όπως στα τεύχη διαγωνισμού.
Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως στα τεύχη διαγωνισμού.
Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως στα τεύχη διαγωνισμού.


9. ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη:
ΟΧΙ
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ΝΑΙ


10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Είδος διαδικασίας:
Ανοικτή
Προκήρυξη προκαταρκτικής ενημέρωσης:

Κριτήρια Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

 
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα - τρόπος απόκτησης:

  • Μπορούν να ζητηθούν έως: 09/10/2006
  • Κόστος: 100,00 €
  • Όροι και τρόπος πληρωμής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη του διαγωνισμού από το λογιστήριο της ΕΕΤΤ (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, υπεύθυνη κα Μαρία Μητρούλια τηλ. +0030 210 6151150 και φαξ +0030 210 610 50 49 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης του σχετικού ποσού στο λογαριασμό της ΕΕΤΤ στην τράπεζα EFG EuroBank Ergasias, ΙΒΑΝ GR 8002600270000310200113144 (SWIFT CODE: EFG.B.GRAA).

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 16/10/2006 Ώρα 14:00 τοπική ώρα Ελλάδος.
Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής : Ελληνική
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 5
μήνες από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών
Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων.


Ημέρα, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:

  • Ημερομηνία: 16/10/2006
  • Ώρα: 14:00 τοπική ώρα Ελλάδος
  • Τόπος: Γραφεία ΕΕΤΤ, Λ.Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Ελλάδα

11. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Πρόκειται για Προκήρυξη μη υποχρεωτική:
ΟΧΙ
Σχετίζεται ο παρών Διαγωνισμός με σχέδιο/πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.:  ΟΧΙ

Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 23/8/2006.

Λοιπές Πληροφορίες:

Η σύμβαση αυτή καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ): ΟΧΙ