MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ημερήσιες διατάξεις συνεδριάσεων > Θέματα ημερήσιας διάταξης της 1044ης Συνεδρίασης
Title Date Icon 19/09/2022

Θέματα ημερήσιας διάταξης της 1044ης Συνεδρίασης

ΦΑΣΜΑ

 • Διάφορα

  Αριθ. Θέματος 1:

  Έγκριση και υποβολή πρότασης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για τη διερεύνηση δυνατότητας ένταξης και χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 πρόσθετου μετρητικού εξοπλισμού στο πλαίσιο άσκησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης του Υποέργου 1 της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (ΜΙS 5029958)

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ

 • Λήψεις αποφάσεων επί ακροάσεων-Συχνότητες

  Αριθ. Θέματος 2:

  Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Λίτσα Ανάργυρου, ιδιοκτήτη του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΜΟΣ RADIO», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της ΑΠ 828/18/28-09-2017 Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ.

  Αριθ. Θέματος 3:

  Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», ιδιοκτησιακού φορέα του Ρ/Σ του νομού Έβρου με το διακριτικό τίτλο «FOCUS», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής του.

  Αριθ. Θέματος 4:

  Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του κ. Φώτιου Ζαχείλα, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΟΡΑΜΑ», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού.

 • Λήψεις αποφάσεων επί ακροάσεων-Εγκαταστάσεις κεραιών

  Αριθ. Θέματος 5:

  Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Εμμανουήλ Πρασσά, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

  Αριθ. Θέματος 6:

  Λήψη Απόφασης επί της από 10-01-2022 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για υποβολή ανακριβών στοιχείων για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας επί του ξενοδοχείου ‘ARINA SAND’ στην περιοχή Χάνι Κοκκίνη στο Δήμο Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου (θέση AQUARINA 1401873)

  Αριθ. Θέματος 7:

  Λήψη Απόφασης επί της από 10-01-2022 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για υποβολή ανακριβών στοιχείων για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας επί της Περιφερειακής Οδού Άνδρου στο ύψος Καπαριάς στο Δήμο Άνδρου Περιφ. Νοτίου Αιγαίου (θέση KAPARIA-MI 1401616)

  Αριθ. Θέματος 8:

  Λήψη Απόφασης επί της από 17-01-2022 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για υποβολή ανακριβών στοιχείων για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας στο ύψωμα Προφήτη Ηλία Δήμου Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας (θέση ΠΗΓΑΔΙΑ - Χ 1405321)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Ομάδες εργασίας

  Αριθ. Θέματος 9:

  Παράταση διάρκειας ομάδας εργασίας για τον σχεδιασμό, οργάνωση και διενέργεια της διαδικασίας επιλογής παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφασης της ΕΕΤΤ 1025/9/11.4.2022

  Αριθ. Θέματος 10:

  Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη εργασιών της Υποδιεύθυνσης Εποπτείας Φάσματος σε θέματα στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών.

 • Διαγωνισμοί

  Αριθ. Θέματος 11:

  Παράταση ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του οριστικού Αναδόχου «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5045164

  Αριθ. Θέματος 12:

  Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων επιλογής αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Γραφειακών Χώρων της ΕΕΤΤ με κατά αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος υποβολής προσφοράς σε φορείς του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016»

  Αριθ. Θέματος 13:

  Έγκριση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και προσωρινή κατακύρωση για το Τμήμα 2 του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων» (Υποέργο 7) της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958

  Αριθ. Θέματος 14:

  Συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1237/2022 απόφαση του 4ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής του φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ» (με το διακριτικό τίτλο «INTRACOM – TELECOM») κατά της ΕΕΤΤ και των παρεμβαινόντων φορέων «ADAPT ΙΤ (ΑΝΤΑΠΤ ΙΤ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ένωση εταιρειών «ADAPTIT Α.Ε.–ΤΕΡΝΑ Α.Ε.») και «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (με το διακριτικό τίτλο «COSMOTE»), καθώς και του φορέα «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤ ΕΠΙΧΕΙΡ ΠΑΡΟΧ ΥΠ ΑΣΦ» (ένωση εταιρειών «SPACE – WIND») για την ακύρωση της ΑΠ. 1033/9/6-06-2022 Απόφασης της ΕΕΤΤ «Έγκριση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων

 • Διάφορα

  Αριθ. Θέματος 15:

  «Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών περιμετρικής ασφάλειας (firewalls) της ΕΕΤΤ»

  Αρχείο απόφασης

  Αριθ. Θέματος 16:

  Έγκριση ετήσιας εγγραφής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στο International Institute of Communications (IIC), απευθείας ανάθεσης παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών και έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή της

  Αριθ. Θέματος 17:

  Έγκριση της παράτασης της θητείας του Αντιπροέδρου Ταχυδρομείων Σπ. Παντελή ως ERGP Outgoing Chair/ Vice Chair για το έτος 2023 (προφορική εισήγηση)

 • Είδος δημοσίευσης