MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Προκήρυξη ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων στα οποία θα εγκατασταθούν...
Title Date Icon 22/12/2020

Προκήρυξη ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων στα οποία θα εγκατασταθούν φορητά συστήματα εποπτείας Φάσματος» (Υποέργο 4) της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» ”ΑΔΑ: ΨΟΗΚ639-ΦΝΝ
ΑΔΑΜ: 20REQ007910881

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων στα οποία θα εγκατασταθούν φορητά συστήματα εποπτείας Φάσματος».

Η προμήθεια αφορά στο Υποέργο 4 της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS 5029958), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)), από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014 και από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής. Φορείς χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του ΠΔΕ και η Αναθέτουσα Αρχή με ίδιους πόρους. Στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, το σύνολο των δαπανών του Έργου που αναφέρονται στο Μέρος 1 του αντικειμένου αυτού (παρ. 1.3.2.1 της Διακήρυξης), θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ Ε1631 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2018ΣΕ16310003, ενώ το σύνολο των δαπανών του Έργου που αναφέρονται στο Μέρος 3 του αντικειμένου αυτού (παρ. 1.3.2.1 της Διακήρυξης) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.

Η χρηματοδότηση της προσαύξησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, μέσω τροποποίησης της αρχικής σύμβασης (άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, παρ. 1.3.1.2 της παρούσας Διακήρυξης), δύναται να βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ E1631 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2018ΣΕ16310003, εφόσον κριθεί ότι αυτή αφορά σε επιλέξιμη δαπάνη. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού της απόφασης ένταξης του Έργου (Α.Π. 6830/1203/Α2/25-10-2018), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, η χρηματοδότηση του σχετικού υπολοίπου θα καλυφθεί κατά 100% από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):  info@eett.gr

Διεύθυνση Internet (URL):  www.eett.gr

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

To Αντικείμενο της σύμβασης αποτελείται από τρία (3) Μέρη:

Μέρος 1

1) Tην προμήθεια Τεσσάρων (4) Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων (εφεξής: «ΤΠΜ») με τους αντίστοιχους σταθμούς ελέγχου εδάφους και όλο τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό και λογισμικό. Στα τέσσερα ΤΠΜ θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο εξοπλισμός εποπτείας φάσματος, που θα παραδώσει η Αναθέτουσα Αρχή και ο οποίος θα μπορεί να είναι πλήρως και διαφανώς προς το χρήστη διαχειρίσιμος από το έδαφος, από σταθμούς εργασίας που θα προσφερθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του παρόντος Έργου. Το λογισμικό διαχείρισης του εξοπλισμού εποπτείας θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

2) Tην προμήθεια ενός (1) Τηλεκατευθυνόμενου Πτητικού Μέσου, το οποίο θα φέρει οπτικό φορτίο για την αποτύπωση σε υψηλή ανάλυση περιοχών ενδιαφέροντος, με τον αντίστοιχο σταθμό ελέγχου εδάφους και όλο τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό και λογισμικό.

3) Την παροχή Υπηρεσιών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (σύμφωνα με τους υφιστάμενους εθνικούς κανονισμούς) σε στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής για την απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ. Η εκπαίδευση πρέπει να παρασχεθεί από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο θα αναλάβει και την υποστήριξη των διαδικασιών χορήγησης της άδειας.

4) Την παροχή Υπηρεσιών ενσωμάτωσης των ΤΠΜ στην επιχειρησιακή λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής και υποστήριξης περιόδου πιλοτικής λειτουργίας. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια λειτουργίας του εξοπλισμού

Μέρος 2

Την παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας (2 έτη), χωρίς κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή.

Μέρος 3

Την παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την Περίοδο Συντήρησης και Υποστήριξης διάρκειας πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Τα προς προμήθεια είδη της παρούσας κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 35613000-4. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80531200-7 και 71356300-1.

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου δύναται να προσαυξηθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια, μέσω άσκησης από την Αναθέτουσα Αρχή του δικαιώματος προαίρεσης, ανερχόμενου μέχρι και του ποσού των σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (46.748,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά την διάρκειά της, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016).

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (280.488,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (54.288,00 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ (226.200,00 €)).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (233.740,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (45.240,00 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (188.500,00 €)).

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (46.748,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους εννέα χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ (9.048,00 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ (37.700,00 €)).

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΑΔΑ

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Ειδικότερα: Η διάρκεια για την υλοποίηση του Έργου, που περιγράφεται στα στοιχ. 1-4 της παρ.
1.3.2.1 της Διακήρυξης (Μέρος 1), ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού (Μέρος 2) έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της υλοποίησης του Έργου. Η Περίοδος Συντήρησης και Υποστήριξης (Μέρος 3) έχει διάρκεια εξήντα (60) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. Η έντυπη υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/01/2021 και ώρα 15:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/01/2021 και ώρα 11:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.

9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ: 16/12/2020

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

Πρόεδρος ΕΕΤΤ

  • Είδος δημοσίευσης