MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Μελέτη Αρχιτεκτονικής...
Title Date Icon 17/02/2021

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμός Προδιαγραφών Συστήματος Εποπτείας Φάσματος στο Τρισδιάστατο Χώρο – ΣΕΦΤΧ (Spectrum Monitoring System in 3D Space – SMS3DS)»

17/02/2021                             
           ΑΔΑ: Ψ0ΖΚ639-6ΩΛ                         
       ΑΔΑΜ: 21REQ008151480


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμός Προδιαγραφών
Συστήματος Εποπτείας Φάσματος στο Τρισδιάστατο Χώρο – ΣΕΦΤΧ (Spectrum Monitoring System in 3D Space
– SMS3DS)».ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ


Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)


Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα


Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,


Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
info@eett.gr


Διεύθυνση Internet (URL):
www.eett.gr

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διεξαγωγή μελέτης που θα προδιαγράφει ένα καινοτόμο και
πρωτοποριακό Σύστημα Εποπτείας Φάσματος στον Τρισδιάστατο Χώρο – ΣΕΦΤΧ (SMS3DS) το οποίο θα
επεκτείνει τις υφιστάμενες και αναπτυσσόμενες δομές εποπτείας φάσματος της ΕΕΤΤ, ώστε να
ανταποκριθεί στις αναμενόμενες απαιτήσεις, εποπτείας και διαχείρισης φάσματος, δικτύων με
χωροταξική διάρθρωση σε διάφορα επίπεδα, από την επιφάνεια της Γης έως το Διάστημα. Η λειτουργία
του SMS3DS θα υποστηρίξει την ΕΕΤΤ, ως αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή στην χώρα μας, για την ορθή κατανομή
και προστασία του φάσματος συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και
επιχειρηματικότητας και την προώθηση διεθνών συνεργασιών.

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 418.500,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24
% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 337.500,00€, ΦΠΑ: 81.000,00€).

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν. Αττικής

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων
υπηρεσιών.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης είναι
οκτώ (8) μήνες, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγουσα με την
εκπλήρωση στο σύνολό τους των υποχρεώσεων του Αναδόχου και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής και καλής εκτέλεσης από την ΕΕΤΤ

7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α)
Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη
του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

β)
Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι
(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α)
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
– Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

β)
Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/03/2021 και ώρα 13:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/03/2021 και ώρα 13:00, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Οι
υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς η οποία περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

 

                Καθηγητής Κωνσταντίνος
Μασσέλος                         
   Πρόεδρος της ΕΕΤΤ

Τεύχη
Διαγωνισμού

  • Είδος δημοσίευσης