english version ελληνική έκδοση    rss feed


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

 

1.    ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα

Υπόψη: Μαρία Σεφέρη

Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000, +30 21 0615 1030

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e - mail ): espa_paratirio@eett.gr

Διεύθυνση Internet (URL): www.eett.gr


2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ KAI ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Όπως στο 1.

 

3.    ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:

Φορέας δημοσίου δικαίου.

 

4.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Είδος σύμβασης υπηρεσιών: Κατηγορία υπηρεσίας  7

Ονομασία της σύμβασης: Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής

Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης

Το Έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός Συστήματος Παρακολούθησης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Προϊόντων που θα αποτελέσει στην εξωστρεφή διάστασή του το Παρατηρητηρίου τιμών. Το Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών & Ταχυδρομικών Προϊόντων αποτελείται από δυο βασικά υποσυστήματα, το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο της Αναθέτουσας Αρχής και το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Τυποποιημένων Τιμολογιακών Στοιχείων. Τα υποσυστήματα αυτά αναλύονται ως ακολούθως:

Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Τυποποιημένων Τιμολογιακών Στοιχείων

Το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο θα ενημερώνεται από τους παρόχους, , σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό κανονιστικό πλαίσιο [π.χ. Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 664/11Β/2012 (ΦΕΚ 2973/Β/2012), όπως εκάστοτε ισχύει)], μέσω ασφαλούς web υπηρεσίας ενημέρωσης πρωτογενών τιμολογιακών δεδομένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα δεδομένα θα αναπαρίστανται σύμφωνα με ένα πρότυπο τρόπο μορφοποίησης και σημειολογίας.

Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο της Αναθέτουσας Αρχής

Το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο της Αναθέτουσας Αρχής αποσκοπεί: 

α) στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών παρουσίασης με συνδυαστικό, ενιαίο και ενοποιημένο τρόπο όλων των δημοσιοποιήσιμων λιανικών τιμολογιακών στοιχείων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες/επιχειρήσεις που επισκέπτονται το δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής θα μπορούν να δουν αναλυτικά και παράλληλα και συνδυαστικά λιανικά τιμολογιακά στοιχεία υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών που επιθυμούν να αξιολογήσουν.

β) στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών συγκριτικής αξιολόγησης με αξιόπιστο, έγκυρο και απλό τρόπο των λιανικών τιμολογίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (σταθερής, κινητής και διαδικτύου) καθώς και των λιανικών τιμών των ταχυδρομικών υπηρεσιών (φάκελοι, μικροδέματα, δέματα).

γ) στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών άντλησης πρωτογενών στοιχείων και διαδραστικής δημιουργίας πινάκων και γραφικών αποτελεσμάτων εξατομικευμένων (με βάση την αναζήτηση στοιχείων από κάθε χρήστη) σχετικών στατιστικών αναλύσεων. Επιπλέον, και στη βάση συναθροισμένων στοιχείων ζήτησης και τιμολόγησης, θα αποτυπώνονται πραγματικά στοιχεία τιμών ανά εμπορική κατηγορία προϊόντων. 

δ) στην παροχή υπηρεσιών ιστού (web services) ώστε να είναι αυτοματοποιημένα αξιοποιήσιμη, από τρίτους, η διαθέσιμη πληροφορία του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου.

Συνολικά, το Έργο αφορά σε:

  1. Ανάπτυξη των:
  • Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου Τυποποιημένων Τιμολογιακών Στοιχείων
  • Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου της Αναθέτουσας Αρχής
  1. Προμήθεια Συστημάτων Υπολογιστών (Hardware & System Software). Στο Έργο συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων (servers και εξωτερικοί δίσκοι) των οποίων η σκοπιμότητα περιγράφεται στην συνυποβαλλόμενη τεκμηρίωση. Σε αυτά, το οποία θα συνδεθούν στο δίκτυο της Αναθέτουσας Αρχής και θα ενταχθούν στο ενιαίο σύστημα διαχείρισης εξοπλισμού, θα εγκατασταθούν οι παραπάνω εφαρμογές και εργαλεία.
  2. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών: Εκπαίδευσης, Υποστήριξης λειτουργίας και εφαρμογής, Δημοσιότητας (Διοργάνωση Ημερίδας).

Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Στην Αθήνα.

Σχετική ονοματολογία (CPA/NACE/ CPC ) – Κατηγορία : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», Αριθμοί Αναφοράς CPC : 84.

Διαχωρισμός σε τμήματα : ΟΧΙ

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές : ΟΧΙ


5.    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΜΕΓΕΘΟΣ:

Η αμοιβή του αναδόχου προϋπολογίζεται σε τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (397.560,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 3638.

Το δικαίωμα προαίρεσης του Έργου περιλαμβάνει τις υπηρεσίες συντήρησης του Συστήματος και ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ  -  € 48.900 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 39.756,00 - ΦΠΑ (23%): € 9.144,00), το οποίο θα καλυφθεί με ιδίους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται υποχρεωτικά σε ευρώ. Ο προϋπολογισμός αποτελεί ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Η τελική συμβατική αμοιβή του αναδόχου προκύπτει από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί «ανάδοχος» και θα υπογράψει την σχετική σύμβαση. Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί, παρακρατήσεις (όπως ιδίως ΜΤΠΥ) κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 21 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ήτοι 24.450,00€.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να απευθύνεται προς την ΕΕΤΤ και να έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής αμοιβής του (σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Άλλες εγγυητικές επιστολές κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, όπως στα τεύχη διαγωνισμού.

Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις:

Όπως στα τεύχη διαγωνισμού.


7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως στα τεύχη διαγωνισμού.

Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως στα τεύχη διαγωνισμού.

Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως στα τεύχη διαγωνισμού


8. ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη: ΟΧΙ

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ΝΑΙ


9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Προκήρυξη προκαταρκτικής ενημέρωσης: ΟΧΙ

Κριτήρια Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη του διαγωνισμού από το Τμήμα Προμηθειών της  ΕΕΤΤ (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, τηλ. +0030 210 6151030 και φαξ +0030 210 610 50 49 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 31 Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.eett.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ «ΨΣ» www.digitalplan.gov.gr/portal/.

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 18/06/2013, ώρα 11:00 π.μ.

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνική

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 6 μήνες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων.

Ημέρα, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:

  • Ημερομηνία:  18/06/2013           
  • Ώρα:    12 μεσημβρινή τοπική ώρα Ελλάδος
  • Τόπος: Γραφεία ΕΕΤΤ, Λ.Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Ελλάδα


10. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πρόκειται για Προκήρυξη μη υποχρεωτική: ΟΧΙ

Σχετίζεται ο παρών Διαγωνισμός με σχέδιο/πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.:   Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 17/4/2013

Λοιπές Πληροφορίες:

Η σύμβαση αυτή καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):    ΝΑΙ

 

Κείμενο Προκήρυξης